สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Login

เลือกคณะ สาขา ปีการศึกษา และภาคเรียนที่ต้องการค้นหา
คณะ
สาขาวิชา
ปีการศึกษา ปีการศึกษา

คู่มือมาใช้งานpdf หากมีปัญหาในการใช้ระบบ ติดต่อผู้ดูแลระบบ Supit.kc@bru.ac.th หรือ 099-6788365
ผลการค้นหา

ค้นหาทั้งหมด 455 วิชา
 
ที่ ปี/ภาคเรียนที่ คณะ สาขาวิชา รหัสวิชา-ชื่อวิชา อาจารย์ มคอ.3 มคอ.5
1 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001402-56 จิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตน 16
2 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002501-59 ท้องถิ่นศึกษา 14 ดร.จริยาภรณ์ ปิตาทะสังข์ อ.ธงชัย สีโสภณ อ.ธนกร เพชรสินจร อ.ณัฐพล วงษ์รัมย์
3 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002501-59 ท้องถิ่นศึกษา 06 ดร.จริยาภรณ์ ปิตาทะสังข์ อ.ธงชัย สีโสภณ อ.ธนกร เพชรสินจร อ.สมคิด สาลี
4 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002501-59 ท้องถิ่นศึกษา 09 ดร.จริยาภรณ์ ปิตาทะสังข์ อ.ธงชัย สีโสภณ อ.ธนกร เพชรสินจร อ.สมคิด สาลี
5 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002501-59 ท้องถิ่นศึกษา 05 ดร.จริยาภรณ์ ปิตาทะสังข์ อ.วิศวมาศ ปาลสาร อ.ธนกร เพชรสินจร อ.ณัฐพล วงษ์รัมย์
6 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002501-59 ท้องถิ่นศึกษา 07 ดร.จริยาภรณ์ ปิตาทะสังข์ อ.วิศวมาศ ปาลสาร อ.ธนกร เพชรสินจร อ.ณัฐพล วงษ์รัมย์
7 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002701-61 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 07 ดร.ณปภัช วรรณตรง อ.สกรณ์ บุษบง
8 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002701-59 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 01 ดร.ณปภัช วรรณตรง
9 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1112405-58 ปฏิบัติรวมวงเล็ก 1 01 ดร.ณัฐวัฒน์ โฆษิตดิษยนันท์ อ.กษมา ศิริมุกดากุล อ.วีระยุทธ สุทโธ อ.คณิต พรมนิล อ.กชพร อุ่ไพบูรณ์
10 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1112702-58 ประวัติดนตรีตะวันตก 02 ดร.ณัฐวัฒน์ โฆษิตดิษยนันท์
11 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1111641-58 ปฏิบัติกีตาร์คลาสลิก 1 01 ดร.ณัฐวัฒน์ โฆษิตดิษยนันท์
12 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1112643-58 ปฏิบัติกีตาร์คลาสสิก 3 01 ดร.ณัฐวัฒน์ โฆษิตดิษยนันท์
13 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1112702-58 ประวัติดนตรีตะวันตก 01 ดร.ณัฐวัฒน์ โฆษิตดิษยนันท์
14 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1113645-58 ปฏิบัติกีตาร์คลาสสิก 5 01 ดร.ณัฐวัฒน์ โฆษิตดิษยนันท์
15 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1114647-58 ปฏิบัติกีตาร์คลาสสิก 7 01 ดร.ณัฐวัฒน์ โฆษิตดิษยนันท์
16 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1114706-58 สื่อและนวัตกรรมทางดนตรีศึกษา 03 ดร.ธนพล ตีรชาติ
17 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1114706-58 สื่อและนวัตกรรมทางดนตรีศึกษา 01 ดร.ธนพล ตีรชาติ
18 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1114706-58 สื่อและนวัตกรรมทางดนตรีศึกษา 02 ดร.ธนพล ตีรชาติ
19 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1004101-58 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 02 ดร.ธนิน กรอธิพงศ์
20 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1004101-58 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 03 ดร.ธนิน กรอธิพงศ์
21 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1114901-58 วิจัยดนตรีศึกษา 01 ดร.ธนิน กรอธิพงศ์
22 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1114901-58 วิจัยดนตรีศึกษา 02 ดร.ธนิน กรอธิพงศ์
23 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1112503-58 ทฤษฎีการประสานเสียง 2 01 ดร.ธิติ ปัญญาอินทร์
24 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1114802-58 ทักษะการสอนดนตรีในชั้นเรียน 01 ดร.ธิติ ปัญญาอินทร์
25 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1114802-58 ทักษะการสอนดนตรีในชั้นเรียน 02 ดร.ธิติ ปัญญาอินทร์
26 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001401-56 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต 05 ดร.มนูญ สอนโพนงาม ดร.สรรเพชร เพียรจัด อ.สุมนัสชนก นาคแท้ ดร.เสาวรัตน์ ทศศะ
27 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001401-61 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต 01 ดร.มนูญ สอนโพนงาม อ.ประภาส ไชยเขตร อ.อิทธิกร คามาโช อ.นพรัตน์ บรรณาลัย
28 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001401-61 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต 03 ดร.มนูญ สอนโพนงาม อ.ประภาส ไชยเขตร อ.อิทธิกร คามาโช อ.นพรัตน์ บรรณาลัย
29 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001401-61 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต 04 ดร.มนูญ สอนโพนงาม อ.ประภาส ไชยเขตร อ.อิทธิกร คามาโช อ.นพรัตน์ บรรณาลัย
30 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001401-61 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต 07 ดร.มนูญ สอนโพนงาม อ.ประภาส ไชยเขตร อ.อิทธิกร คามาโช อ.นพรัตน์ บรรณาลัย
31 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001401-61 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต 11 ดร.มนูญ สอนโพนงาม อ.ประภาส ไชยเขตร อ.อิทธิกร คามาโช อ.นพรัตน์ บรรณาลัย
32 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001401-61 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต 12 ดร.มนูญ สอนโพนงาม อ.ประภาส ไชยเขตร อ.อิทธิกร คามาโช อ.นพรัตน์ บรรณาลัย
33 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001401-61 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต 13 ดร.มนูญ สอนโพนงาม อ.ประภาส ไชยเขตร อ.อิทธิกร คามาโช อ.นพรัตน์ บรรณาลัย
34 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002501-59 ท้องถิ่นศึกษา 31 ดร.วริษฐ์ กิตติ์ธนารุจน์ ดร.อุดม ชัยสุวรรณ อ.สากล พรหมสถิต ดร.คคนางค์ ช่อชู
35 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002501-59 ท้องถิ่นศึกษา 21 ดร.วริษฐ์ กิตติ์ธนารุจน์ ดร.อุดม ชัยสุวรรณ อ.สากล พรหมสถิต ผศ.ขวัญนภา วงศ์ไพศาลสิริกุล
36 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002501-58 ท้องถิ่นศึกษา 05 ดร.วริษฐ์ กิตติ์ธนารุจน์ อ.สากล พรหมสถิต อ.วิศวมาศ ปาลสาร ผศ.ขวัญนภา วงศ์ไพศาลสิริกุล
37 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002501-58 ท้องถิ่นศึกษา 02 ดร.วริษฐ์ กิตติ์ธนารุจน์ อ.สากล พรหมสถิต อ.วิศวมาศ ปาลสาร อ.จตุพร ดอนโสม
38 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1043101-58 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 06 ดร.สุชาติ หอมจันทร์
39 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1043101-58 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 04 ดร.สุชาติ หอมจันทร์
40 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1043101-58 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 09 ดร.สุชาติ หอมจันทร์
41 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1004101-58 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 05 ดร.เฉลิมกิต เข่งแก้ว
42 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1005201-58 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 06 ดร.เฉลิมกิต เข่งแก้ว
43 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1111101-58 ปฏิบัติเครื่องประกอบจังหวะไทย 02 ดร.เฉลิมกิต เข่งแก้ว
44 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1111201-58 ทฤษฎีดนตรีไทย 02 ดร.เฉลิมกิต เข่งแก้ว
45 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1114207-58 การวิเคราะห์เพลงไทย 01 ดร.เฉลิมกิต เข่งแก้ว
46 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1114901-58 วิจัยดนตรีศึกษา 03 ดร.เฉลิมกิต เข่งแก้ว
47 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1005201-58 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 02 ดร.เฉลิมกิต เข่งแก้ว
48 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1005201-58 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 04 ดร.เฉลิมกิต เข่งแก้ว
49 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1111101-58 ปฏิบัติเครื่องประกอบจังหวะไทย 01 ดร.เฉลิมกิต เข่งแก้ว
50 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1111201-58 ทฤษฎีดนตรีไทย 01 ดร.เฉลิมกิต เข่งแก้ว
51 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1111331-58 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1 01 ดร.เชาว์ การวิชา
52 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1113205-58 เครื่องดนตรีไทย และลักษณะเพลงไทย 01 ดร.เชาว์ การวิชา
53 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1113206-58 การไหว้ครูดนตรีไทย 01 ดร.เชาว์ การวิชา
54 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1114209-58 การประพันธ์เพลงไทย 01 ดร.เชาว์ การวิชา
55 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1114337-58 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 7 01 ดร.เชาว์ การวิชา
56 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002601-59 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 04 ผศ.กิตติศักดิ์ นามวิชา ผศ.วชิรารักษ์ โอรสรัมย์ ดร.สุพัทรา แตงทับทิม อ.กิตติคุณ บุญเกตุ
57 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002601-59 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 05 ผศ.กิตติศักดิ์ นามวิชา ผศ.วชิรารักษ์ โอรสรัมย์ ดร.สุพัทรา แตงทับทิม อ.กิตติคุณ บุญเกตุ
58 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002501-59 ท้องถิ่นศึกษา 04 ผศ.คมขำ สินธุรัตน์ ดร.อุดม ชัยสุวรรณ อ.ณัฐพล วงษ์รัมย์ อ.ธิดารัตน์ คีมกระโทก
59 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002501-59 ท้องถิ่นศึกษา 13 ผศ.คมขำ สินธุรัตน์ ดร.อุดม ชัยสุวรรณ อ.ณัฐพล วงษ์รัมย์ อ.ธิดารัตน์ คีมกระโทก
60 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002501-58 ท้องถิ่นศึกษา 03 ผศ.คมขำ สินธุรัตน์ อ.วิศวมาศ ปาลสาร ดร.คคนางค์ ช่อชู อ.ณัฐพล วงษ์รัมย์
61 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002501-59 ท้องถิ่นศึกษา 03 ผศ.คมขำ สินธุรัตน์ อ.วิศวมาศ ปาลสาร ดร.คคนางค์ ช่อชู อ.ณัฐพล วงษ์รัมย์
62 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002701-61 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 10 ผศ.ดร.กมลรัตน์ สมใจ
63 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001101-61 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น05 ผศ.ดร.กิ่งแก้ว ปะติตังโข อ.ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์
64 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001101-59 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น03 ผศ.ดร.กิ่งแก้ว ปะติตังโข อ.วิทยากร 1 ภาษาไทย
65 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001101-61 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น13 ผศ.ดร.กิ่งแก้ว ปะติตังโข อ.วิทยากร 1 ภาษาไทย
66 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001101-61 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น24 ผศ.ดร.กิ่งแก้ว ปะติตังโข อ.วิทยากร 2 ภาษาไทย
67 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001101-61 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น14 ผศ.ดร.กิ่งแก้ว ปะติตังโข อ.อนันต์ ลากุล
68 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0002203-56 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 19 ผศ.ดร.คำภีรภาพ อินทนู อ.Angelie G. Escuadra
69 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001101-59 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น02 ผศ.ดร.นิรันดร์ กุลฑานันท์ อ.วิทยากร 1 ภาษาไทย
70 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001101-60 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น08 ผศ.ดร.นิรันดร์ กุลฑานันท์ อ.วิทยากร 1 ภาษาไทย
71 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001101-61 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น09 ผศ.ดร.นิรันดร์ กุลฑานันท์ อ.วิทยากร 1 ภาษาไทย
72 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001101-61 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น16 ผศ.ดร.นิรันดร์ กุลฑานันท์ อ.วิทยากร 1 ภาษาไทย
73 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001101-60 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น09 ผศ.ดร.นิรันดร์ กุลฑานันท์ อ.วิทยากร 2 ภาษาไทย
74 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001101-61 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น18 ผศ.ดร.นิรันดร์ กุลฑานันท์ อ.อนันต์ ลากุล
75 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001402-56 จิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตน 01 ผศ.ดร.พัชรี ถุงแก้ว
76 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001402-61 จิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตน 02 ผศ.ดร.พัชรี ถุงแก้ว
77 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1052101-58 จิตวิทยาการเรียนการสอน 04 ผศ.ดร.พัชรี ถุงแก้ว
78 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1052101-58 จิตวิทยาการเรียนการสอน 02 ผศ.ดร.พัชรี ถุงแก้ว
79 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001101-58 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น 01 ผศ.ดร.รุ่งฤดี บุษย์ชญานนท์ อ.ณภัทร เชาว์นวม
80 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001101-60 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น05 ผศ.ดร.รุ่งฤดี บุษย์ชญานนท์ อ.ณภัทร เชาว์นวม
81 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001101-60 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น02 ผศ.ดร.รุ่งฤดี บุษย์ชญานนท์ อ.ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์
82 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001101-61 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น04 ผศ.ดร.รุ่งฤดี บุษย์ชญานนท์ อ.ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์
83 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001101-61 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น15 ผศ.ดร.รุ่งฤดี บุษย์ชญานนท์ อ.วิทยากร 1 ภาษาไทย
84 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001101-60 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น03 ผศ.ดร.รุ่งฤดี บุษย์ชญานนท์ อ.วิทยากร 2 ภาษาไทย
85 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001101-61 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น27 ผศ.ดร.รุ่งฤดี บุษย์ชญานนท์ อ.วิทยากร 2 ภาษาไทย
86 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001101-61 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น25 ผศ.ดร.รุ่งฤดี บุษย์ชญานนท์ อ.สินทรัพย์ ยืนยาว
87 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001101-59 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น05 ผศ.ดร.รุ่งฤดี บุษย์ชญานนท์ อ.อนันต์ ลากุล
88 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001101-61 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น07 ผศ.ดร.รุ่งฤดี บุษย์ชญานนท์ อ.อนันต์ ลากุล
89 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001101-61 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น10 ผศ.ดร.รุ่งฤดี บุษย์ชญานนท์ อ.อนันต์ ลากุล
90 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001101-61 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น20 ผศ.ดร.รุ่งฤดี บุษย์ชญานนท์ อ.อนันต์ ลากุล
91 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001101-61 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น22 ผศ.ดร.รุ่งฤดี บุษย์ชญานนท์ อ.อนันต์ ลากุล
92 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001402-56 จิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตน 02 ผศ.ดร.วินิรณี ทัศนะเทพ
93 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001402-56 จิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตน 08 ผศ.ดร.วินิรณี ทัศนะเทพ
94 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001402-60 จิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตน 02 ผศ.ดร.วินิรณี ทัศนะเทพ
95 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001401-59 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต 01 ผศ.ดร.วีระชัย ยศโสธร ดร.สรรเพชร เพียรจัด อ.สุมนัสชนก นาคแท้ ดร.เสาวรัตน์ ทศศะ
96 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001401-60 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต 05 ผศ.ดร.วีระชัย ยศโสธร ดร.สรรเพชร เพียรจัด อ.สุมนัสชนก นาคแท้ ดร.เสาวรัตน์ ทศศะ
97 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001401-60 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต 07 ผศ.ดร.วีระชัย ยศโสธร ดร.สรรเพชร เพียรจัด อ.สุมนัสชนก นาคแท้ ดร.เสาวรัตน์ ทศศะ
98 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001401-61 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต 06 ผศ.ดร.วีระชัย ยศโสธร อ.สุจิน สังวาลย์มณีเนตร อ.อิทธิกร คามาโช อ.นพรัตน์ บรรณาลัย
99 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002701-59 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 03 ผศ.ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา
100 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002601-61 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 19 ผศ.ดร.สมหมาย ปะติตังโข อ.สุภาพร บุญมี อ.สมภพ กาญจนะ อ.กิตติคุณ บุญเกตุ
101 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002601-61 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 13 ผศ.ดร.สมหมาย ปะติตังโข อ.เสกสิทธิ์ ดวงคำ อ.วัชระ วงศา อ.กิตติคุณ บุญเกตุ
102 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002601-61 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 18 ผศ.ดร.สมหมาย ปะติตังโข อ.เสกสิทธิ์ ดวงคำ อ.วัชระ วงศา อ.กิตติคุณ บุญเกตุ
103 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002601-61 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 22 ผศ.ดร.สมหมาย ปะติตังโข อ.เสกสิทธิ์ ดวงคำ อ.เขมิกา อารมณ์ อ.วัชระ วงศา
104 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0002203-56 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 07 ผศ.ดร.สุรชัย ปิยานุกูล อ.Angelie G. Escuadra
105 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0002203-56 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 10 ผศ.ดร.สุรชัย ปิยานุกูล
106 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0002203-56 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 12 ผศ.ดร.สุรชัย ปิยานุกูล
107 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0002203-56 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 13 ผศ.ดร.สุรชัย ปิยานุกูล
108 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0002203-61 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 01 ผศ.ดร.สุรชัย ปิยานุกูล
109 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001401-56 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต 03 ผศ.ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์ ดร.มนูญ สอนโพนงาม อ.สุมนัสชนก นาคแท้ ดร.เสาวรัตน์ ทศศะ
110 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001401-61 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต 02 ผศ.ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์ ดร.มนูญ สอนโพนงาม อ.อิทธิกร คามาโช อ.นพรัตน์ บรรณาลัย
111 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001401-61 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต 05 ผศ.ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์ ดร.มนูญ สอนโพนงาม อ.อิทธิกร คามาโช อ.นพรัตน์ บรรณาลัย
112 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001401-61 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต 21 ผศ.ธงรบ ขุนสงคราม ดร.มนูญ สอนโพนงาม อ.ประภาส ไชยเขตร อ.ภูวนัย กาฬวงศ์
113 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001401-56 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต 01 ผศ.ธงรบ ขุนสงคราม ผศ.ดร.วีระชัย ยศโสธร ดร.สรรเพชร เพียรจัด ดร.เสาวรัตน์ ทศศะ
114 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001401-56 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต 02 ผศ.ธงรบ ขุนสงคราม ผศ.ดร.วีระชัย ยศโสธร ดร.สรรเพชร เพียรจัด ดร.เสาวรัตน์ ทศศะ
115 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001401-56 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต 04 ผศ.ธงรบ ขุนสงคราม ผศ.ดร.วีระชัย ยศโสธร ดร.สรรเพชร เพียรจัด ดร.เสาวรัตน์ ทศศะ
116 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001401-56 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต 06 ผศ.ธงรบ ขุนสงคราม ผศ.ดร.วีระชัย ยศโสธร ดร.สรรเพชร เพียรจัด ดร.เสาวรัตน์ ทศศะ
117 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001401-58 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต 01 ผศ.ธงรบ ขุนสงคราม ผศ.ดร.วีระชัย ยศโสธร ดร.สรรเพชร เพียรจัด ดร.เสาวรัตน์ ทศศะ
118 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001401-60 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต 03 ผศ.ธงรบ ขุนสงคราม ผศ.ดร.วีระชัย ยศโสธร ดร.สรรเพชร เพียรจัด ดร.เสาวรัตน์ ทศศะ
119 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001401-60 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต 04 ผศ.ธงรบ ขุนสงคราม ผศ.ดร.วีระชัย ยศโสธร ดร.สรรเพชร เพียรจัด ดร.เสาวรัตน์ ทศศะ
120 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001401-60 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต 06 ผศ.ธงรบ ขุนสงคราม ผศ.ดร.วีระชัย ยศโสธร ดร.สรรเพชร เพียรจัด ดร.เสาวรัตน์ ทศศะ
121 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002502-61 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต 04 ผศ.นพดล ธีระวงศ์ภิญโญ ดร.วิษณุ ปัญญายงค์
122 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002502-58 การเมืองการปกครองไทยและ กฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต 01 ผศ.นพดล ธีระวงศ์ภิญโญ อ.ธนพัฒน์ จงมีสุข
123 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002502-58 การเมืองการปกครองไทยและ กฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต 03 ผศ.นพดล ธีระวงศ์ภิญโญ อ.ธนพัฒน์ จงมีสุข
124 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002502-58 การเมืองการปกครองไทยและ กฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต 06 ผศ.นพดล ธีระวงศ์ภิญโญ อ.ธนพัฒน์ จงมีสุข
125 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002601-61 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 15 ผศ.นันทนา คงนันทะ ผศ.ปฏิมา จันทร์นวล อ.รัชนีกร ทบประดิษฐ์ อ.วัชระ วงศา
126 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002601-61 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 14 ผศ.นันทนา คงนันทะ ผศ.ปฏิมา จันทร์นวล อ.วิชญาพร จันทะนันท์ อ.จารุมาศ แสงสว่าง
127 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002601-61 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 23 ผศ.นันทนา คงนันทะ ผศ.ปฏิมา จันทร์นวล อ.เขมิกา อารมณ์ อ.วัชระ วงศา
128 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002601-61 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 04 ผศ.นันทนา คงนันทะ อ.ชุลีกานต์ สายเนตร อ.วิชญาพร จันทะนันท์ อ.กิตติคุณ บุญเกตุ
129 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002601-61 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 12 ผศ.นันทนา คงนันทะ อ.ชุลีกานต์ สายเนตร อ.วิชญาพร จันทะนันท์ อ.กิตติคุณ บุญเกตุ
130 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002601-59 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 03 ผศ.นันทนา คงนันทะ อ.เฉลิมวุฒิ คำเมือง ดร.สุพัทรา แตงทับทิม อ.จารุมาศ แสงสว่าง
131 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002601-58 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ในชีวิตประจำวัน 02 ผศ.นันทนา คงนันทะ อ.เฉลิมวุฒิ คำเมือง อ.บัวลอย จันผกา อ.จารุมาศ แสงสว่าง
132 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002601-59 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 01 ผศ.นันทนา คงนันทะ อ.เฉลิมวุฒิ คำเมือง อ.บัวลอย จันผกา อ.จารุมาศ แสงสว่าง
133 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002601-59 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 02 ผศ.นันทนา คงนันทะ อ.เฉลิมวุฒิ คำเมือง อ.บัวลอย จันผกา อ.จารุมาศ แสงสว่าง
134 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002601-61 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 09 ผศ.นันทนา คงนันทะ อ.เฉลิมวุฒิ คำเมือง อ.บัวลอย จันผกา อ.จารุมาศ แสงสว่าง
135 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002601-61 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 17 ผศ.ปฏิมา จันทร์นวล อ.มณีนุช ให้ศิริกุล อ.วัชระ วงศา อ.กิตติคุณ บุญเกตุ
136 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002601-61 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 16 ผศ.ปฏิมา จันทร์นวล อ.มณีนุช ให้ศิริกุล อ.วัชระ วงศา อ.จารุมาศ แสงสว่าง
137 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002601-56 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 06 ผศ.วชิรารักษ์ โอรสรัมย์ อ.ธัญพรรณ ฮ่อบรรทัด อ.กิตติคุณ บุญเกตุ อ.นงนุช หอมเนียม
138 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002601-56 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 01 ผศ.วชิรารักษ์ โอรสรัมย์ อ.วิริญรัชญ์ สื่อออก อ.กิตติคุณ บุญเกตุ อ.นงนุช หอมเนียม
139 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002601-56 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 05 ผศ.วชิรารักษ์ โอรสรัมย์ อ.วิริญรัชญ์ สื่อออก อ.กิตติคุณ บุญเกตุ อ.นงนุช หอมเนียม
140 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001201-59 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร12 ผศ.ศุภกิจ ภูวงค์ อ.Angelie G. Escuadra
141 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0002203-56 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 04 ผศ.ศุภกิจ ภูวงค์
142 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0002203-56 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 22 ผศ.ศุภกิจ ภูวงค์
143 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001201-59 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร14 ผศ.สิทธิศักดิ์ พงผือฮี อ.Angelie G. Escuadra
144 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001201-59 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร01 ผศ.สิทธิศักดิ์ พงผือฮี
145 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001201-59 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร04 ผศ.สิทธิศักดิ์ พงผือฮี
146 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001201-61 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร07 ผศ.สิทธิศักดิ์ พงผือฮี
147 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001201-61 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร12 ผศ.สิทธิศักดิ์ พงผือฮี
148 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002601-58 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ในชีวิตประจำวัน 01 ผศ.สุวรรณา จันคนา ผศ.วชิรารักษ์ โอรสรัมย์ อ.ฉวีวรรณ ยอดอินทร์ อ.กิตติคุณ บุญเกตุ
149 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002601-60 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 04 ผศ.สุวรรณา จันคนา ผศ.วชิรารักษ์ โอรสรัมย์ อ.สุภาพร บุญมี อ.รัชนีกร ทบประดิษฐ์
150 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002601-60 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 02 ผศ.สุวรรณา จันคนา อ.มณีนุช ให้ศิริกุล ผศ.วชิรารักษ์ โอรสรัมย์ อ.กิตติคุณ บุญเกตุ
151 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001401-61 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต 17 รศ.ดร.สุนันท์ เสนารัตน์ อ.ชลาลัย วงศ์อารีย์ อ.เชาวฤทธิ์ ชาคำไฮ อ.ภู่กัน เจ๊กไธสง
152 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001401-61 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต 18 รศ.ดร.สุนันท์ เสนารัตน์ อ.ชลาลัย วงศ์อารีย์ อ.เชาวฤทธิ์ ชาคำไฮ อ.ภู่กัน เจ๊กไธสง
153 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001401-59 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต 02 รศ.ดร.สุนันท์ เสนารัตน์ อ.ทรงเกียรติ สมญาติ อ.สุมนัสชนก นาคแท้ อ.ภูวนัย กาฬวงศ์
154 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001401-61 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต 15 รศ.ดร.สุนันท์ เสนารัตน์ อ.ทรงเกียรติ สมญาติ อ.สุมนัสชนก นาคแท้ อ.ภูวนัย กาฬวงศ์
155 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001401-60 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต 11 รศ.ดร.สุนันท์ เสนารัตน์ อ.ทรงเกียรติ สมญาติ อ.เชาวฤทธิ์ ชาคำไฮ อ.ภูวนัย กาฬวงศ์
156 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001401-60 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต 14 รศ.ดร.สุนันท์ เสนารัตน์ อ.ทรงเกียรติ สมญาติ อ.เชาวฤทธิ์ ชาคำไฮ อ.ภูวนัย กาฬวงศ์
157 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001401-61 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต 14 รศ.ดร.สุนันท์ เสนารัตน์ อ.ทรงเกียรติ สมญาติ อ.เชาวฤทธิ์ ชาคำไฮ อ.ภูวนัย กาฬวงศ์
158 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001401-61 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต 16 รศ.ดร.สุนันท์ เสนารัตน์ อ.ทรงเกียรติ สมญาติ อ.เชาวฤทธิ์ ชาคำไฮ อ.ภูวนัย กาฬวงศ์
159 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001401-61 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต 19 รศ.ดร.สุนันท์ เสนารัตน์ อ.ทรงเกียรติ สมญาติ อ.เชาวฤทธิ์ ชาคำไฮ อ.ภูวนัย กาฬวงศ์
160 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001401-61 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต 20 รศ.ดร.สุนันท์ เสนารัตน์ อ.ทรงเกียรติ สมญาติ อ.เชาวฤทธิ์ ชาคำไฮ อ.ภูวนัย กาฬวงศ์
161 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001401-61 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต 10 รศ.ดร.สุนันท์ เสนารัตน์ อ.สุจิน สังวาลย์มณีเนตร อ.สุมนัสชนก นาคแท้ อ.นพรัตน์ บรรณาลัย
162 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001401-61 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต 08 รศ.ดร.สุนันท์ เสนารัตน์ อ.สุจิน สังวาลย์มณีเนตร อ.อิทธิกร คามาโช อ.นพรัตน์ บรรณาลัย
163 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001401-61 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต 09 รศ.ดร.สุนันท์ เสนารัตน์ อ.สุจิน สังวาลย์มณีเนตร อ.อิทธิกร คามาโช อ.นพรัตน์ บรรณาลัย
164 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001401-58 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต 02 รศ.ดร.สุนันท์ เสนารัตน์ อ.สุจิน สังวาลย์มณีเนตร อ.เชาวฤทธิ์ ชาคำไฮ อ.ภูวนัย กาฬวงศ์
165 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001401-60 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต 01 รศ.ดร.สุนันท์ เสนารัตน์ อ.สุจิน สังวาลย์มณีเนตร อ.เชาวฤทธิ์ ชาคำไฮ อ.ภูวนัย กาฬวงศ์
166 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001401-60 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต 12 รศ.ดร.สุนันท์ เสนารัตน์ อ.สุจิน สังวาลย์มณีเนตร อ.เชาวฤทธิ์ ชาคำไฮ อ.ภูวนัย กาฬวงศ์
167 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001202-56 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 02 อ.Arlene Medina Bacasmot
168 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001202-59 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 03 อ.Arlene Medina Bacasmot
169 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001202-59 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 19 อ.Arlene Medina Bacasmot
170 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001202-60 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 04 อ.Arlene Medina Bacasmot
171 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001202-56 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 03 อ.David Frank Dittmar
172 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001202-56 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 05 อ.David Frank Dittmar
173 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001202-59 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 16 อ.David Frank Dittmar
174 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001202-59 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 18 อ.David Frank Dittmar
175 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001201-58 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 03 อ.Maria Doribie E. Gates
176 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001201-59 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร16 อ.Maria Doribie E. Gates
177 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001201-61 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร11 อ.Maria Doribie E. Gates
178 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001202-58 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 07 อ.Maria Doribie E. Gates
179 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0002203-56 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 01 อ.Ny Rithy
180 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0002203-56 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 20 อ.Ny Rithy
181 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0002203-56 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 25 อ.Ny Rithy
182 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0002203-60 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 01 อ.Ny Rithy
183 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001201-59 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร11 อ.Robin K.Cupp Kendall
184 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0002203-56 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 03 อ.Robin K.Cupp Kendall
185 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0002203-56 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 05 อ.Robin K.Cupp Kendall
186 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0002203-56 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 06 อ.Robin K.Cupp Kendall
187 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001201-59 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร10 อ.Von Michaelo Medina Bacasmot
188 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001201-59 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร17 อ.Von Michaelo Medina Bacasmot
189 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001201-61 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร14 อ.Von Michaelo Medina Bacasmot
190 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001202-56 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 04 อ.Von Michaelo Medina Bacasmot
191 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1111402-58 วงโยธวาทิต 01 อ.กชพร อุ่ไพบูรณ์
192 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1111501-58 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 01 อ.กชพร อุ่ไพบูรณ์
193 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1111621-58 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1 01 อ.กชพร อุ่ไพบูรณ์
194 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1112623-58 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3 01 อ.กชพร อุ่ไพบูรณ์
195 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1113625-58 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 5 01 อ.กชพร อุ่ไพบูรณ์
196 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1114627-58 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 7 01 อ.กชพร อุ่ไพบูรณ์
197 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002502-61 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต 08 อ.กนกพล สมวงศ์ ดร.วิษณุ ปัญญายงค์
198 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002502-59 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต 19 อ.กนกพล สมวงศ์ อ.ธนพัฒน์ จงมีสุข
199 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002502-59 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต 20 อ.กนกพล สมวงศ์ อ.ธนพัฒน์ จงมีสุข
200 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002502-61 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต 07 อ.กนกพล สมวงศ์ อ.ธนพัฒน์ จงมีสุข
201 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1111631-58 ปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้า 1 01 อ.กษมา ศิริมุกดากุล
202 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1112633-58 ปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้า 3 01 อ.กษมา ศิริมุกดากุล
203 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1113635-58 ปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้า 5 01 อ.กษมา ศิริมุกดากุล
204 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1114637-58 ปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้า 7 01 อ.กษมา ศิริมุกดากุล
205 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1044102-58 การประเมินผลการเรียนด้านการปฏิบัติ 03 อ.กัญญรินท์ ป้อมมะรัง
206 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1044102-58 การประเมินผลการเรียนด้านการปฏิบัติ 01 อ.กัญญรินท์ ป้อมมะรัง
207 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1044102-58 การประเมินผลการเรียนด้านการปฏิบัติ 02 อ.กัญญรินท์ ป้อมมะรัง
208 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002502-59 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต 01 อ.กัลยาณี มะณีนิล ผศ.ดร.ธัญญรัตน์ พุฑฒิพงษ์ชัยชาญ
209 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002502-59 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต 09 อ.กัลยาณี มะณีนิล ผศ.ดร.ธัญญรัตน์ พุฑฒิพงษ์ชัยชาญ
210 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002502-59 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต 12 อ.กัลยาณี มะณีนิล ผศ.ดร.ธัญญรัตน์ พุฑฒิพงษ์ชัยชาญ
211 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002502-59 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต 15 อ.กัลยาณี มะณีนิล ผศ.ดร.ธัญญรัตน์ พุฑฒิพงษ์ชัยชาญ
212 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1111402-58 วงโยธวาทิต 02 อ.คณิต พรมนิล
213 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1111501-58 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 02 อ.คณิต พรมนิล
214 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1111611-58 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1 01 อ.คณิต พรมนิล
215 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1112613-58 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 3 01 อ.คณิต พรมนิล
216 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1113615-58 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 5 01 อ.คณิต พรมนิล
217 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1114617-58 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 7 01 อ.คณิต พรมนิล
218 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001402-61 จิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตน 08 อ.คำจันทร์ ร่มเย็น
219 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001402-61 จิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตน 12 อ.คำจันทร์ ร่มเย็น
220 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001201-61 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร01 อ.จินตนา วัชรโพธิกร
221 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0002203-56 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 02 อ.จินตนา วัชรโพธิกร
222 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0002203-56 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 08 อ.จินตนา วัชรโพธิกร
223 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0002203-56 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 09 อ.จินตนา วัชรโพธิกร
224 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0002203-56 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 26 อ.จินตนา วัชรโพธิกร
225 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002701-60 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 01 อ.จิรวดี โยยรัมย์
226 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002701-60 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 02 อ.จิรวดี โยยรัมย์
227 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1113407-58 ปฏิบัติรวมวงใหญ่ 1 01 อ.จิรานุวัฒน์ ขันธจันทร์
228 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1113407-58 ปฏิบัติรวมวงใหญ่ 1 02 อ.จิรานุวัฒน์ ขันธจันทร์
229 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1113506-58 การเรียบเรียงเสียงประสาน 1 01 อ.จิรานุวัฒน์ ขันธจันทร์
230 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1113506-58 การเรียบเรียงเสียงประสาน 1 02 อ.จิรานุวัฒน์ ขันธจันทร์
231 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1114508-58 การประพันธ์ดนตรี 01 อ.จิรานุวัฒน์ ขันธจันทร์
232 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1114508-58 การประพันธ์ดนตรี 02 อ.จิรานุวัฒน์ ขันธจันทร์
233 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002502-56 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต 01 อ.จิรเดช ประเสริฐศรี ผศ.ดร.สถาพร วิชัยรัมย์
234 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002502-56 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต 02 อ.จิรเดช ประเสริฐศรี ผศ.ดร.สถาพร วิชัยรัมย์
235 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002502-56 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต 03 อ.จิรเดช ประเสริฐศรี ผศ.ดร.สถาพร วิชัยรัมย์
236 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002502-56 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต 04 อ.จิรเดช ประเสริฐศรี ผศ.ดร.สถาพร วิชัยรัมย์
237 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001101-60 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น07 อ.จุฑามาศ พรหมทอง อ.วิทยากร 1 ภาษาไทย
238 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001101-60 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น11 อ.จุฑามาศ พรหมทอง อ.วิทยากร 2 ภาษาไทย
239 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001101-61 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น21 อ.จุฑามาศ พรหมทอง อ.วิทยากร 2 ภาษาไทย
240 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001101-61 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น28 อ.จุฑามาศ พรหมทอง อ.วิทยากร 2 ภาษาไทย
241 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001101-61 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น29 อ.จุฑามาศ พรหมทอง อ.วิทยากร 2 ภาษาไทย
242 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001101-61 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น17 อ.จุฑามาศ พรหมทอง อ.อนันต์ ลากุล
243 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002601-61 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 11 อ.ฉวีวรรณ ยอดอินทร์ อ.ชุลีกานต์ สายเนตร อ.วิชญาพร จันทะนันท์ อ.กิตติคุณ บุญเกตุ
244 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002601-60 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 05 อ.ฉวีวรรณ ยอดอินทร์ อ.รัชนีกร ทบประดิษฐ์ อ.วิชญาพร จันทะนันท์ ดร.สุกัญญา ทองขัน
245 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002601-61 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 01 อ.ฉวีวรรณ ยอดอินทร์ อ.วิชญาพร จันทะนันท์ อ.จารุมาศ แสงสว่าง ดร.คงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์
246 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002501-59 ท้องถิ่นศึกษา 20 อ.ชนัดดา รัตนา อ.ธงชัย สีโสภณ อ.สากล พรหมสถิต ดร.คคนางค์ ช่อชู
247 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002501-59 ท้องถิ่นศึกษา 22 อ.ชนัดดา รัตนา อ.วิศวมาศ ปาลสาร ดร.ศรีนวล แตงภู่ อ.ภัทรพล ทศมาศ
248 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002501-59 ท้องถิ่นศึกษา 19 อ.ชนัดดา รัตนา อ.วิศวมาศ ปาลสาร ผศ.อุทิศ ทาหอม อ.ภัทรพล ทศมาศ
249 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002501-58 ท้องถิ่นศึกษา 09 อ.ชนัดดา รัตนา อ.วิศวมาศ ปาลสาร อ.ธนกร เพชรสินจร ดร.ศรีนวล แตงภู่
250 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002501-59 ท้องถิ่นศึกษา 24 อ.ชนัดดา รัตนา อ.สากล พรหมสถิต อ.วิศวมาศ ปาลสาร ผศ.อุทิศ ทาหอม
251 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001402-56 จิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตน 06 อ.ชนิสรา ไกรสีห์
252 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001402-56 จิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตน 07 อ.ชนิสรา ไกรสีห์
253 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001402-56 จิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตน 11 อ.ชนิสรา ไกรสีห์
254 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001402-56 จิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตน 12 อ.ชนิสรา ไกรสีห์
255 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0002203-56 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 18 อ.ชมพู อิสริยาวัฒน์ อ.Angelie G. Escuadra
256 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001202-59 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 04 อ.ชมพู อิสริยาวัฒน์
257 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0002203-56 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 21 อ.ชมพู อิสริยาวัฒน์
258 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001202-56 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 1 อ.ชลทิชาลินี แก่นสนท์
259 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001202-56 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 08 อ.ชลทิชาลินี แก่นสนท์
260 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001202-59 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 05 อ.ชลทิชาลินี แก่นสนท์
261 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001202-59 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 11 อ.ชลทิชาลินี แก่นสนท์
262 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002701-61 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 02 อ.ชลัท รังสิมาเทวัญ
263 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002701-61 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 03 อ.ชลัท รังสิมาเทวัญ
264 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001202-56 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 09 อ.ชายุดา จันทะปิดตา
265 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001202-56 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 13 อ.ชายุดา จันทะปิดตา
266 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001202-56 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 14 อ.ชายุดา จันทะปิดตา
267 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001202-59 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 09 อ.ชายุดา จันทะปิดตา
268 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001202-59 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 10 อ.ชายุดา จันทะปิดตา
269 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002601-61 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 05 อ.ชุลีกานต์ สายเนตร อ.วิชญาพร จันทะนันท์ อ.กิตติคุณ บุญเกตุ อ.นงนุช หอมเนียม
270 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0002203-56 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 17 อ.ญาดา รามฤทธิ์
271 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002701-61 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 04 อ.ดรัสวิน วงศ์ปรเมษฐ์
272 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001402-56 จิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตน 14 อ.ต่อศักดิ์ กาญจนทรัพย์สิน
273 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001402-61 จิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตน 11 อ.ต่อศักดิ์ กาญจนทรัพย์สิน
274 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002501-59 ท้องถิ่นศึกษา 29 อ.ธงชัย สีโสภณ ดร.ศรีนวล แตงภู่ อ.ชลาวัล วรรณทอง อ.ภัทรพล ทศมาศ
275 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002501-59 ท้องถิ่นศึกษา 26 อ.ธงชัย สีโสภณ ผศ.อุทิศ ทาหอม อ.ชลาวัล วรรณทอง อ.ภัทรพล ทศมาศ
276 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002501-59 ท้องถิ่นศึกษา 32 อ.ธงชัย สีโสภณ ผศ.อุทิศ ทาหอม อ.ชลาวัล วรรณทอง อ.ภัทรพล ทศมาศ
277 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002501-59 ท้องถิ่นศึกษา 18 อ.ธงชัย สีโสภณ อ.จตุพร ดอนโสม อ.ชลาวัล วรรณทอง อ.ภัทรพล ทศมาศ
278 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002501-59 ท้องถิ่นศึกษา 15 อ.ธงชัย สีโสภณ อ.ธนกร เพชรสินจร อ.จตุพร ดอนโสม อ.ชลาวัล วรรณทอง
279 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002501-59 ท้องถิ่นศึกษา 33 อ.ธงชัย สีโสภณ อ.ธนกร เพชรสินจร อ.จตุพร ดอนโสม อ.ชลาวัล วรรณทอง
280 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002501-59 ท้องถิ่นศึกษา 23 อ.ธงชัย สีโสภณ อ.สากล พรหมสถิต ผศ.อุทิศ ทาหอม อ.ชลาวัล วรรณทอง
281 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002501-59 ท้องถิ่นศึกษา 30 อ.ธงชัย สีโสภณ อ.สากล พรหมสถิต อ.จตุพร ดอนโสม อ.ชลาวัล วรรณทอง
282 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002501-59 ท้องถิ่นศึกษา 34 อ.ธงชัย สีโสภณ อ.สากล พรหมสถิต อ.จตุพร ดอนโสม อ.ชลาวัล วรรณทอง
283 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002701-56 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 01 อ.นิธินันท์ มาตา
284 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001402-61 จิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตน 01 อ.นิยม ขุนรองรัมย์
285 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001402-61 จิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตน 06 อ.นิยม ขุนรองรัมย์
286 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001202-58 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 02 อ.บำรุง กันรัมย์
287 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001201-61 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร02 อ.ปองเอก เพ็งลุน
288 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001201-61 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร04 อ.ปองเอก เพ็งลุน
289 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002701-61 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 09 อ.ปุริม ชฎารัตนฐิติ
290 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1111351-58 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 1 01 อ.พนาสินธุ์ ศรีวิเศษ
291 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1112203-58 หลักการขับร้องเพลงไทยเดิม 01 อ.พนาสินธุ์ ศรีวิเศษ
292 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1112353-58 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 3 01 อ.พนาสินธุ์ ศรีวิเศษ
293 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1112363-58 ปฏิบัติขิมไทย 3 01 อ.พนาสินธุ์ ศรีวิเศษ
294 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1113355-58 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 5 01 อ.พนาสินธุ์ ศรีวิเศษ
295 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1113365-58 ปฏิบัติขิมไทย 5 01 อ.พนาสินธุ์ ศรีวิเศษ
296 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1114357-58 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 7 01 อ.พนาสินธุ์ ศรีวิเศษ
297 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1114367-58 ปฏิบัติขิมไทย 7 01 อ.พนาสินธุ์ ศรีวิเศษ
298 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001201-58 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 05 อ.พรภวิษย์ ชะนวนชัย
299 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001201-59 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร02 อ.พรภวิษย์ ชะนวนชัย
300 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001201-59 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร07 อ.พรภวิษย์ ชะนวนชัย
301 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001201-59 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร09 อ.พรภวิษย์ ชะนวนชัย
302 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001201-59 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร15 อ.พรภวิษย์ ชะนวนชัย
303 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002601-61 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 20 อ.พวงเพชร ราชประโคน ผศ.ดร.สมหมาย ปะติตังโข อ.สุภาพร บุญมี อ.สมภพ กาญจนะ
304 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002601-61 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 21 อ.พวงเพชร ราชประโคน ผศ.ดร.สมหมาย ปะติตังโข อ.สุภาพร บุญมี อ.สมภพ กาญจนะ
305 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002601-60 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 07 อ.พวงเพชร ราชประโคน ผศ.ดร.สมหมาย ปะติตังโข อ.เสกสิทธิ์ ดวงคำ อ.สมภพ กาญจนะ
306 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002601-61 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 06 อ.พวงเพชร ราชประโคน อ.สุภาพร บุญมี อ.ชุลีกานต์ สายเนตร อ.เฉลิมวุฒิ คำเมือง
307 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001202-58 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 03 อ.พัลลภา เลิศเจริญวนิช
308 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001202-60 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 02 อ.พัลลภา เลิศเจริญวนิช
309 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002701-60 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 04 อ.พิชิต วันดี
310 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002701-60 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 05 อ.พิชิต วันดี
311 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002701-61 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 05 อ.พิชิต วันดี
312 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002701-61 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 06 อ.พิชิต วันดี
313 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0002203-59 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 01 อ.พุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร
314 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0002203-60 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 03 อ.พุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร
315 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0002203-60 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 04 อ.พุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร
316 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0002203-60 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 05 อ.พุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร
317 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001201-58 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 06 อ.ภานรินทร์ ไทยจันทรารักษ์
318 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001201-59 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร20 อ.ภูริสา วัชเรนทร์วงศ์ อ.Angelie G. Escuadra
319 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001202-58 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 04 อ.ภูริสา วัชเรนทร์วงศ์
320 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001202-60 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 05 อ.ภูริสา วัชเรนทร์วงศ์
321 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002601-60 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 03 อ.มณีนุช ให้ศิริกุล อ.รัชนีกร ทบประดิษฐ์ อ.วิชญาพร จันทะนันท์ ดร.สุกัญญา ทองขัน
322 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002502-59 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต 04 อ.รชต อุบลเลิศ อ.พลอยไพลิน ศรีวิเศษ
323 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002502-59 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต 14 อ.รชต อุบลเลิศ อ.พลอยไพลิน ศรีวิเศษ
324 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0002203-56 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 23 อ.รสมน พานดวงแก้ว
325 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0002203-56 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 24 อ.รสมน พานดวงแก้ว
326 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002502-59 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต 11 อ.รัชฎาภรณ์ สุนทรธนาภิรมย์ ดร.สุธีกิติ์ ฝอดสูงเนิน
327 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002502-59 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต 16 อ.รัชฎาภรณ์ สุนทรธนาภิรมย์ ดร.สุธีกิติ์ ฝอดสูงเนิน
328 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002502-58 การเมืองการปกครองไทยและ กฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต 05 อ.รัชฎาภรณ์ สุนทรธนาภิรมย์ อ.ธนพัฒน์ จงมีสุข
329 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002502-59 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต 10 อ.รัชฎาภรณ์ สุนทรธนาภิรมย์ อ.ธนพัฒน์ จงมีสุข
330 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002502-59 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต 17 อ.รัชฎาภรณ์ สุนทรธนาภิรมย์ อ.ธนพัฒน์ จงมีสุข
331 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002502-61 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต 03 อ.รัชฎาภรณ์ สุนทรธนาภิรมย์ อ.ธนพัฒน์ จงมีสุข
332 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002502-61 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต 10 อ.รัชฎาภรณ์ สุนทรธนาภิรมย์ อ.ธนพัฒน์ จงมีสุข
333 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001202-60 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 06 อ.รุ่งนภา เมินดี
334 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001202-59 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 08 อ.วงจันทร์ พูลเพิ่ม
335 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002701-56 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 02 อ.วราวุธ จอสูงเนิน
336 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002701-56 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 03 อ.วราวุธ จอสูงเนิน
337 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002701-56 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 04 อ.วราวุธ จอสูงเนิน
338 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002701-56 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 09 อ.วราวุธ จอสูงเนิน
339 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001201-59 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร06 อ.วริษฐา รัตนวโรภาส
340 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001201-61 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร09 อ.วริษฐา รัตนวโรภาส
341 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001201-61 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร10 อ.วริษฐา รัตนวโรภาส
342 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002502-61 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต 01 อ.วรเทพ อรรถวรเดช ดร.วิษณุ ปัญญายงค์
343 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002502-58 การเมืองการปกครองไทยและ กฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต 02 อ.วรเทพ อรรถวรเดช อ.รชต อุบลเลิศ
344 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002502-59 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต 03 อ.วรเทพ อรรถวรเดช อ.รชต อุบลเลิศ
345 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002502-59 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต 18 อ.วรเทพ อรรถวรเดช อ.รชต อุบลเลิศ
346 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002701-56 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 05 อ.วิชชา นาจำปา
347 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002701-56 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 06 อ.วิชชา นาจำปา
348 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001402-61 จิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตน 04 อ.วิทยากร 1 จิตวิทยาและการแนะแนว
349 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001402-61 จิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตน 05 อ.วิทยากร 1 จิตวิทยาและการแนะแนว
350 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001402-61 จิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตน 09 อ.วิทยากร 1 จิตวิทยาและการแนะแนว
351 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1111341-58 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1 01 อ.วิทยากร 1 ดนตรีศึกษา
352 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1111361-58 ปฏิบัติขิมไทย 1 01 อ.วิทยากร 1 ดนตรีศึกษา
353 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1112343-58 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 3 01 อ.วิทยากร 1 ดนตรีศึกษา
354 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1113345-58 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 5 01 อ.วิทยากร 1 ดนตรีศึกษา
355 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1114347-58 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 7 01 อ.วิทยากร 1 ดนตรีศึกษา
356 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1064201-58 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 05 อ.วิทยากร 1 พื้นฐานการศึกษา
357 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1064201-58 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 02 อ.วิทยากร 1 พื้นฐานการศึกษา
358 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1064201-58 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 03 อ.วิทยากร 1 พื้นฐานการศึกษา
359 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001202-58 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 09 อ.วิทยากร 1 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
360 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001202-59 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 12 อ.วิทยากร 1 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
361 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001202-59 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 17 อ.วิทยากร 1 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
362 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001202-60 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 03 อ.วิทยากร 1 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
363 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001402-56 จิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตน 17 อ.วิทยากร 2 จิตวิทยาและการแนะแนว
364 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001402-61 จิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตน 03 อ.วิทยากร 2 จิตวิทยาและการแนะแนว
365 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001402-61 จิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตน 13 อ.วิทยากร 2 จิตวิทยาและการแนะแนว
366 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1111311-58 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 1 01 อ.วิทยากร 2 ดนตรีศึกษา
367 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1112313-58 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 3 01 อ.วิทยากร 2 ดนตรีศึกษา
368 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1113315-58 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 5 01 อ.วิทยากร 2 ดนตรีศึกษา
369 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1114317-58 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 7 01 อ.วิทยากร 2 ดนตรีศึกษา
370 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1111661-58 ปฏิบัติเปียโน 1 01 อ.วิทยากร 3 ดนตรีศึกษา
371 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1112663-58 ปฏิบัติเปียโน 3 01 อ.วิทยากร 3 ดนตรีศึกษา
372 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1113665-58 ปฏิบัติเปียโน 5 02 อ.วิทยากร 3 ดนตรีศึกษา
373 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1114667-58 ปฏิบัติเปียโน 7 01 อ.วิทยากร 3 ดนตรีศึกษา
374 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002501-61 ท้องถิ่นศึกษา 01 อ.วิศวมาศ ปาลสาร ผศ.อุทิศ ทาหอม อ.ชลาวัล วรรณทอง อ.ภัทรพล ทศมาศ
375 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002501-58 ท้องถิ่นศึกษา 12 อ.วิศวมาศ ปาลสาร อ.จตุพร ดอนโสม อ.ชลาวัล วรรณทอง อ.ภัทรพล ทศมาศ
376 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002501-59 ท้องถิ่นศึกษา 25 อ.วิศวมาศ ปาลสาร อ.สมคิด สาลี ผศ.อุทิศ ทาหอม อ.ภัทรพล ทศมาศ
377 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1111403-58 ขับร้องประสานเสียง 01 อ.วีระยุทธ สุทโธ
378 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1111651-58 ปฏิบัติเครื่องสาย 1 01 อ.วีระยุทธ สุทโธ
379 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1112653-58 ปฏิบัติเครื่องสาย 3 01 อ.วีระยุทธ สุทโธ
380 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1113655-58 ปฏิบัติเครื่องสาย 5 02 อ.วีระยุทธ สุทโธ
381 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1114657-58 ปฏิบัติเครื่องสาย 7 01 อ.วีระยุทธ สุทโธ
382 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001101-60 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น10 อ.ศิริวรรณ ยิ่งได้ชม อ.วิทยากร 1 ภาษาไทย
383 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001101-61 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น01 อ.ศิริวรรณ ยิ่งได้ชม อ.วิทยากร 1 ภาษาไทย
384 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001101-61 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น06 อ.ศิริวรรณ ยิ่งได้ชม อ.วิทยากร 1 ภาษาไทย
385 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001101-61 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น12 อ.ศิริวรรณ ยิ่งได้ชม อ.วิทยากร 1 ภาษาไทย
386 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001101-61 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น23 อ.ศิริวรรณ ยิ่งได้ชม อ.วิทยากร 2 ภาษาไทย
387 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001101-61 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น26 อ.ศิริวรรณ ยิ่งได้ชม อ.วิทยากร 2 ภาษาไทย
388 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001101-60 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น04 อ.ศิริวรรณ ยิ่งได้ชม อ.อนันต์ ลากุล
389 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001101-61 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น19 อ.ศิริวรรณ ยิ่งได้ชม อ.อนันต์ ลากุล
390 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002701-60 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 03 อ.ศิโรรัตน์ กุลวงศ์
391 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002701-60 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 06 อ.ศิโรรัตน์ กุลวงศ์
392 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002701-61 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 01 อ.ศิโรรัตน์ กุลวงศ์
393 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002502-59 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต 06 อ.ศุภธัช ศรีวิพัฒน์ ผศ.ดร.ธัญญรัตน์ พุฑฒิพงษ์ชัยชาญ
394 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002502-59 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต 13 อ.ศุภธัช ศรีวิพัฒน์ ผศ.ดร.ธัญญรัตน์ พุฑฒิพงษ์ชัยชาญ
395 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002502-59 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต 07 อ.ศุภธัช ศรีวิพัฒน์ อ.ธนพัฒน์ จงมีสุข
396 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002502-59 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต 05 อ.ศุภธัช ศรีวิพัฒน์ อ.รชต อุบลเลิศ
397 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002502-59 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต 08 อ.ศุภธัช ศรีวิพัฒน์ อ.รชต อุบลเลิศ
398 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002701-61 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 08 อ.สกรณ์ บุษบง
399 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002701-56 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 07 อ.สมพร กระออมแก้ว
400 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002701-56 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 08 อ.สมพร กระออมแก้ว
401 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0002203-56 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 28 อ.สมยงค์ โสมอินทร์ อ.Angelie G. Escuadra
402 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001201-59 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร05 อ.สมยงค์ โสมอินทร์
403 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001201-59 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร08 อ.สมยงค์ โสมอินทร์
404 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001201-59 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร18 อ.สมยงค์ โสมอินทร์
405 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001201-59 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร19 อ.สมยงค์ โสมอินทร์
406 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002501-58 ท้องถิ่นศึกษา 08 อ.สากล พรหมสถิต อ.วิศวมาศ ปาลสาร อ.จตุพร ดอนโสม อ.ชลาวัล วรรณทอง
407 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002501-58 ท้องถิ่นศึกษา 10 อ.สากล พรหมสถิต อ.วิศวมาศ ปาลสาร อ.จตุพร ดอนโสม อ.ชลาวัล วรรณทอง
408 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002501-59 ท้องถิ่นศึกษา 27 อ.สากล พรหมสถิต อ.วิศวมาศ ปาลสาร อ.จตุพร ดอนโสม อ.ชลาวัล วรรณทอง
409 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1002601-58 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับครู 04 อ.สำราญ ธุระตา
410 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1002601-58 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับครู 02 อ.สำราญ ธุระตา
411 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001101-60 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น12 อ.สินทรัพย์ ยืนยาว อ.จุฑามาศ พรหมทอง
412 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001101-61 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น11 อ.สินทรัพย์ ยืนยาว อ.ศิริวรรณ ยิ่งได้ชม
413 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002501-59 ท้องถิ่นศึกษา 17 อ.สุจิตรา ยางนอก อ.ชนัดดา รัตนา อ.ธงชัย สีโสภณ อ.สากล พรหมสถิต
414 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002501-59 ท้องถิ่นศึกษา 11 อ.สุจิตรา ยางนอก อ.ธงชัย สีโสภณ อ.ธนกร เพชรสินจร อ.สมคิด สาลี
415 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002501-59 ท้องถิ่นศึกษา 16 อ.สุจิตรา ยางนอก อ.ธงชัย สีโสภณ อ.ธนกร เพชรสินจร อ.สมคิด สาลี
416 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002501-59 ท้องถิ่นศึกษา 01 อ.สุจิตรา ยางนอก อ.ธงชัย สีโสภณ อ.สมคิด สาลี อ.ภัทรพล ทศมาศ
417 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002501-59 ท้องถิ่นศึกษา 12 อ.สุจิตรา ยางนอก อ.ธงชัย สีโสภณ อ.สมคิด สาลี อ.ภัทรพล ทศมาศ
418 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 0002501-58 ท้องถิ่นศึกษา 07 อ.สุจิตรา ยางนอก อ.วิศวมาศ ปาลสาร อ.ธนกร เพชรสินจร อ.สมคิด สาลี
419 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001402-56 จิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตน 03 อ.สุทิศา โขงรัมย์
420 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 0001402-56 จิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตน 04 อ.สุทิศา โขงรัมย์
421 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002601-61 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 02 อ.สุภาพร บุญมี อ.เฉลิมวุฒิ คำเมือง อ.จารุมาศ แสงสว่าง ดร.คงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์
422 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002601-61 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 03 อ.สุภาพร บุญมี อ.เฉลิมวุฒิ คำเมือง อ.บัวลอย จันผกา อ.จารุมาศ แสงสว่าง
423 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1023101-58 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 06 อ.สุวิมล ชูสุวรรณ
424 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1023101-58 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 04 อ.สุวิมล ชูสุวรรณ
425 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1023101-58 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 09 อ.สุวิมล ชูสุวรรณ
426 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1111321-58 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 1 01 อ.อรอุมา เวชกร
427 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1112323-58 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 3 01 อ.อรอุมา เวชกร
428 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1113325-58 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 5 01 อ.อรอุมา เวชกร
429 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1114327-58 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 7 01 อ.อรอุมา เวชกร
430 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001101-61 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น02 อ.อุภาวัณณ์ นามหิรัญ อ.จุฑามาศ พรหมทอง
431 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001101-61 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น03 อ.อุภาวัณณ์ นามหิรัญ อ.จุฑามาศ พรหมทอง
432 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001101-59 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น01 อ.อุภาวัณณ์ นามหิรัญ อ.ศิริวรรณ ยิ่งได้ชม
433 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 0002701-59 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 02 อ.เก่ง จันทร์นวล
434 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001201-58 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 01 อ.เฉลิมเกียรติ เย็นเพชร
435 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001201-58 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 02 อ.เฉลิมเกียรติ เย็นเพชร
436 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001201-59 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร03 อ.เฉลิมเกียรติ เย็นเพชร
437 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001201-59 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร13 อ.เฉลิมเกียรติ เย็นเพชร
438 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001201-61 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร13 อ.เฉลิมเกียรติ เย็นเพชร
439 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0002203-56 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 11 อ.เชาวลิต คึ้มภูเขียว
440 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0002203-56 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 14 อ.เชาวลิต คึ้มภูเขียว
441 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0002203-56 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 15 อ.เชาวลิต คึ้มภูเขียว
442 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0002203-56 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 16 อ.เชาวลิต คึ้มภูเขียว
443 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1032101-58 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 04 อ.โยธิน จ่าแท่นทะรังค์
444 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1032101-58 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 02 อ.โยธิน จ่าแท่นทะรังค์
445 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001202-59 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 01 อ.โสภณ เพ็งลุน
446 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001202-59 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 06 อ.โสภณ เพ็งลุน
447 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001202-59 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 07 อ.โสภณ เพ็งลุน
448 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0001202-59 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 15 อ.โสภณ เพ็งลุน
449 2562/1 หมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาภาษา 0002203-60 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 02 อ.โสภณ เพ็งลุน
450 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1111102-58 ปฏิบัติฆ้องวงใหญ่ 02 อ.ไชยวัฒน์ ไชยชาติกิตติยศ
451 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1112105-58 หน้าทับและจังหวะดนตรีไทย 01 อ.ไชยวัฒน์ ไชยชาติกิตติยศ
452 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1112333-58 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 3 01 อ.ไชยวัฒน์ ไชยชาติกิตติยศ
453 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1113107-58 ปฏิบัติรวมวงปี่พาทย์มอญ 01 อ.ไชยวัฒน์ ไชยชาติกิตติยศ
454 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1113335-58 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 5 01 อ.ไชยวัฒน์ ไชยชาติกิตติยศ
455 2562/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1111102-58 ปฏิบัติฆ้องวงใหญ่ 01 อ.ไชยวัฒน์ ไชยชาติกิตติยศ


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์