สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Login

เลือกคณะ สาขา ปีการศึกษา และภาคเรียนที่ต้องการค้นหา
คณะ
สาขาวิชา
ปีการศึกษา ปีการศึกษา

คู่มือมาใช้งานpdf หากมีปัญหาในการใช้ระบบ ติดต่อผู้ดูแลระบบ Supit.kc@bru.ac.th หรือ 099-6788365
ผลการค้นหา

ค้นหาทั้งหมด 2361 วิชา
 
ปี/ภาคเรียนที่ คณะ สาขาวิชา รหัสวิชา-ชื่อวิชา อาจารย์ มคอ.3 มคอ.5
2560/1 ครุศาสตร์ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/สาขาวิชา 1005201- 56 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 08
2560/1 ครุศาสตร์ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/สาขาวิชา 1005201- 53 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 05
2560/1 ครุศาสตร์ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/สาขาวิชา 1005201- 54 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 05
2560/1 ครุศาสตร์ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/สาขาวิชา 1005201- 53 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 04
2560/1 ครุศาสตร์ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/สาขาวิชา 1005201- 55 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 03
2560/1 ครุศาสตร์ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/สาขาวิชา 1005201- 54 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 04
2560/1 ครุศาสตร์ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/สาขาวิชา 1005201- 56 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 03
2560/1 ครุศาสตร์ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/สาขาวิชา 1005201- 55 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 02
2560/1 ครุศาสตร์ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/สาขาวิชา 1005201- 53 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 03
2560/1 ครุศาสตร์ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/สาขาวิชา 1005201- 53 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 02
2560/1 ครุศาสตร์ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/สาขาวิชา 1005201- 56 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 02
2560/1 ครุศาสตร์ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/สาขาวิชา 1005201- 55 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 01
2560/1 ครุศาสตร์ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/สาขาวิชา 1005201- 53 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 01
2560/1 ครุศาสตร์ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/สาขาวิชา 1005201- 56 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 01
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรี (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 2064902- 54 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรี 01
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 2551101- 60 ระบบบริหารราชการไทย 01
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 2551101- 60 ระบบบริหารราชการไทย 02
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน 1026101- M59 ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร 01
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน 1026501- M59 การพัฒนาวินัย คุณธรรม และจริยธรรม 01
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน 1026902- M593 วิทยานิพนธ์ 01
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา 1046101- M59 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 01
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา 1046108- M59 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา 01
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา 1046301- M59 การประกันคุณภาพการศึกษา 01
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา 1046401- M59 สถิติสำหรับการวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา 01
2560/1 1046902- M593 วิทยานิพนธ์ 01
2560/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1116101- M95 ปรัชญาและทฤษฏีดนตรีศึกษา 01
2560/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1116301- M59 วิธีวิทยาการวิจัยทางดนตรีศึกษา 01
2560/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1116401- M59 ทฤษฎีและการวิเคราะห์ดนตรี 01
2560/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1116901- M59 โครงการพิเศษด้านดนตรีศึกษา 01
2560/1 1116903- M592 วิทยานิพนธ์ 01
2560/1 ครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา 1066001- M59 วิธีวิทยาการวิจัยและสถิติทางการบริหารการศึกษา 01
2560/1 ครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา 1066301- M591 หลักและทฤษฏีทางการศึกษาและการเรียนรู้ 01
2560/1 ครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา 1066302- M59 หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษาสมัยใหม่ 01
2560/1 ครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา 1066303- M59 กฎหมายการศึกษา 01
2560/1 ครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา 1066401- M59 การบริหารงานงิชาการ 01
2560/1 ครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา 1066901- M593 วิทยานิพนธ์ 01
2560/1 ครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา 1067202- M59 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 01
2560/1 ครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา 1067902- M557 วิทยานิพนธ์ 01
2560/1 ครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา 1067902- M592 วิทยานิพนธ์ 01
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา 1044201- 54 การวิจัยทางการศึกษา 01 ดร.กระพัน ศรีงาน
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา 1044201- 55 การวิจัยทางการศึกษา 02 ดร.กระพัน ศรีงาน
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา 1064101- 55 การบริหารจัดการในห้องเรียน 01 ดร.กิติวัชร ถ้วยงาม
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา 1064101- 54 การบริหารจัดการในห้องเรียน 03 ดร.กิติวัชร ถ้วยงาม
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา 1064101- 55 การบริหารจัดการในห้องเรียน 03 ดร.กิติวัชร ถ้วยงาม
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา 1064101- 54 การบริหารจัดการในห้องเรียน 04 ดร.กิติวัชร ถ้วยงาม
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา 1064101- 56 การบริหารจัดการในห้องเรียน 06 ดร.กิติวัชร ถ้วยงาม
2560/1 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4063203- 55 การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม Sec. 02 ดร.กุลธิดา ธรรมรัตน์
2560/1 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4063203- 55 การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม Sec. 01 ดร.กุลธิดา ธรรมรัตน์
2560/1 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4061101- 60 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม Sec. 01 ดร.กุลธิดา ธรรมรัตน์
2560/1 วิทยาการจัดการ การตลาด 3541101- 56 หลักการตลาด 01 ดร.ขัตติยา ชัชวาลพาณิชย์
2560/1 วิทยาการจัดการ การตลาด 3541101- 56 หลักการตลาด 02 ดร.ขัตติยา ชัชวาลพาณิชย์
2560/1 วิทยาการจัดการ การตลาด 3541101- 56 หลักการตลาด 04 ดร.ขัตติยา ชัชวาลพาณิชย์
2560/1 วิทยาการจัดการ การตลาด 3541101- 56 หลักการตลาด 05 ดร.ขัตติยา ชัชวาลพาณิชย์
2560/1 วิทยาการจัดการ การตลาด 3542501- 56 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา 01 ดร.ขัตติยา ชัชวาลพาณิชย์
2560/1 วิทยาศาสตร์ เคมี (คณะวิทยาศาสตร์) 4021103- 60 ปฏิบัติการเคมี 1 Sec. 06 ดร.คงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 0002203- 55 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 10 ดร.คำภีรภาพ อินทนู
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 0002203- 56 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 13 ดร.คำภีรภาพ อินทนู
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 1553603- 56 ร้อยกรอง 02 ดร.คำภีรภาพ อินทนู
2560/1 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร 4144902- 55 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์การอาหาร Sec. 02 ดร.จิตตะวัน กุโบลา
2560/1 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร 4144902- 55 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์การอาหาร Sec. 01 ดร.จิตตะวัน กุโบลา
2560/1 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร 4144801- 55 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน วิทยาศาสตร์การอาหาร Sec. 01 ดร.จิตตะวัน กุโบลา
2560/1 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร 4143702- 55 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ Sec. 01 ดร.จิตตะวัน กุโบลา
2560/1 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร 4141201- 60 โภชนศาสตร์ Sec. 01 ดร.จิตตะวัน กุโบลา
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา 1044201- 55 การวิจัยทางการศึกษา 01 ดร.ฐิตาภรณ์ เวียงวิเศษ
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา 1044201- 54 การวิจัยทางการศึกษา 02 ดร.ฐิตาภรณ์ เวียงวิเศษ
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา 1044201- 56 การวิจัยทางการศึกษา 03 ดร.ฐิตาภรณ์ เวียงวิเศษ
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา 1044201- 53 การวิจัยทางการศึกษา 05 ดร.ฐิตาภรณ์ เวียงวิเศษ
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา 1044201- 56 การวิจัยทางการศึกษา 06 ดร.ฐิตาภรณ์ เวียงวิเศษ
2560/1 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4122404- 56 โครงสร้างข้อมูล Sec. 02 ดร.ณปภัช วรรณตรง
2560/1 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4122404- 56 โครงสร้างข้อมูล Sec. 01 ดร.ณปภัช วรรณตรง
2560/1 วิทยาศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะวิทยาศาสตร์ 0002701- 56 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต Sec. 12 ดร.ณปภัช วรรณตรง
2560/1 วิทยาศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะวิทยาศาสตร์ 0002701- 60 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต Sec. 02 ดร.ณปภัช วรรณตรง
2560/2 วิทยาศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะวิทยาศาสตร์ 0002701-56 : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 02 60/ประมง 1 ดร.ณปภัช วรรณตรง
2560/2 วิทยาศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะวิทยาศาสตร์ 0002701-56 : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 07 60/เทคโนฯ ก่อสร้าง 1 ดร.ณปภัช วรรณตรง
2560/2 วิทยาศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะวิทยาศาสตร์ 0002701-59 : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 16 60/ภาษาอังกฤษ 1 ดร.ณปภัช วรรณตรง
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 5571109- 59 งานไฟฟ้าเบื้องต้น 01 ดร.ดุสิต อุทิศสุนทร
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 5573301- 54 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 01 ดร.ดุสิต อุทิศสุนทร
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 5573301- 54 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 02 ดร.ดุสิต อุทิศสุนทร
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 5573301- 54 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 03 ดร.ดุสิต อุทิศสุนทร
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 5573301- 54 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 04 ดร.ดุสิต อุทิศสุนทร
2560/1 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4124902- 56 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 Sec. 02 ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ
2560/1 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4124902- 56 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 Sec. 01 ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ
2560/1 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4121401- 56 วิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Sec. 01 ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ
2560/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1111501- 58 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 01 ดร.ธนพล ตีรชาติ
2560/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1111501- 58 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 02 ดร.ธนพล ตีรชาติ
2560/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1111501- 58 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 03 ดร.ธนพล ตีรชาติ
2560/1 ครุศาสตร์ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/สาขาวิชา 1004101- 53 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 04 ดร.ธนิน กรอธิพงศ์
2560/1 ครุศาสตร์ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/สาขาวิชา 1004101- 53 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 03 ดร.ธนิน กรอธิพงศ์
2560/1 ครุศาสตร์ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/สาขาวิชา 1004101- 53 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 02 ดร.ธนิน กรอธิพงศ์
2560/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1114902- 53 วิจัยทางดนตรีศึกษา 02 ดร.ธนิน กรอธิพงศ์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 2551112- 60 สันติศึกษา 01 ดร.ธัญญรัตน์ พุฑฒิพงษ์ชัยชาญ
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 2551112- 60 สันติศึกษา 02 ดร.ธัญญรัตน์ พุฑฒิพงษ์ชัยชาญ
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 2552706- 56 สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 01 ดร.ธัญญรัตน์ พุฑฒิพงษ์ชัยชาญ
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 2553305- 56 ภาวะผู้นำสำหรับการบริหารและการสร้างทีมงาน 03 ดร.ธัญญรัตน์ พุฑฒิพงษ์ชัยชาญ
2560/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1113505- 58 รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรี 01 ดร.ธิติ ปัญญาอินทร์
2560/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1113505- 58 รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรี 02 ดร.ธิติ ปัญญาอินทร์
2560/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1114902- 53 วิจัยทางดนตรีศึกษา 03 ดร.ธิติ ปัญญาอินทร์
2560/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1114902- 53 วิจัยทางดนตรีศึกษา 04 ดร.ธิติ ปัญญาอินทร์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะมนุษยศาสตร์ฯ 0002502- 56 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต 25 ดร.ธิติ ศรีใหญ่ อ.รัชฎาภรณ์ สุนทรธนาภิรมย์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะมนุษยศาสตร์ฯ 0002502- 56 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต 26 ดร.ธิติ ศรีใหญ่ อ.รัชฎาภรณ์ สุนทรธนาภิรมย์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะมนุษยศาสตร์ฯ 0002502- 56 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต 10 ดร.ธิติ ศรีใหญ่ อ.วิทยากร 1 นิติศาสตร์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะมนุษยศาสตร์ฯ 0002502- 56 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต 23 ดร.ธิติ ศรีใหญ่ อ.วิทยากร 1 นิติศาสตร์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 2554903- 56 การศึกษาเอกเทศ 01 ดร.ธิติ ศรีใหญ่
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 2554903- 56 การศึกษาเอกเทศ 02 ดร.ธิติ ศรีใหญ่
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 2554903- 56 การศึกษาเอกเทศ 03 ดร.ธิติ ศรีใหญ่
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 2554903- 56 การศึกษาเอกเทศ 04 ดร.ธิติ ศรีใหญ่
2560/1 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4063504- 55 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม Sec. 02 ดร.ธีรารัตน์ จีระมะกร
2560/1 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4063504- 55 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม Sec. 01 ดร.ธีรารัตน์ จีระมะกร
2560/1 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4062501- 55 หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม Sec. 01 ดร.ธีรารัตน์ จีระมะกร
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ 5012502- 56 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 01 ดร.นิจพร ณ พัทลุง อ.วิทยากร 1 เกษตรศาสตร์
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ 5012502- 56 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 02 ดร.นิจพร ณ พัทลุง อ.วิทยากร 1 เกษตรศาสตร์
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ 5012502- 56 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 03 ดร.นิจพร ณ พัทลุง อ.วิทยากร 1 เกษตรศาสตร์
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ 5011501- 56 ปฐพีวิทยา 01 ดร.นิจพร ณ พัทลุง
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ 5011501- 56 ปฐพีวิทยา 02 ดร.นิจพร ณ พัทลุง
2560/1 ครุศาสตร์ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/สาขาวิชา 1005202- 51 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 03 ดร.นิยม อานไมล์
2560/1 ครุศาสตร์ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/สาขาวิชา 1005201- 51 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 01 ดร.นิยม อานไมล์
2560/1 ครุศาสตร์ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/สาขาวิชา 1004101- 56 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 02 ดร.นิยม อานไมล์
2560/1 ครุศาสตร์ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/สาขาวิชา 1004101- 56 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 01 ดร.นิยม อานไมล์
2560/1 ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (คณะครุศาสตร์) 1134902- 59 การศึกษาอิสระ 01 ดร.นิยม อานไมล์
2560/1 ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (คณะครุศาสตร์) 1131101- 59 รูปแบบและการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสอน1 01 ดร.นิยม อานไมล์
2560/1 ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (คณะครุศาสตร์) 1131101- 59 รูปแบบและการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสอน1 02 ดร.นิยม อานไมล์
2560/1 ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (คณะครุศาสตร์) 1133501- 56 การแปลเบื้องต้นสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 01 ดร.นิยม อานไมล์
2560/1 ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (คณะครุศาสตร์) 1133501- 56 การแปลเบื้องต้นสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 02 ดร.นิยม อานไมล์
2560/1 ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 1032407- 54 เทคโนโลยีการถ่ายภาพ 2 01 ดร.บรรพต วงศ์ทองเจริญ
2560/1 ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 1005202- 491 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 01 ดร.บรรพต วงศ์ทองเจริญ
2560/1 ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 1031401- 59 การออกแบบกราฟิก 01 ดร.บรรพต วงศ์ทองเจริญ
2560/1 ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 1031401- 59 การออกแบบกราฟิก 02 ดร.บรรพต วงศ์ทองเจริญ
2560/1 ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 1032101- 59 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 04 ดร.บรรพต วงศ์ทองเจริญ
2560/1 ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 1032101- 59 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 07 ดร.บรรพต วงศ์ทองเจริญ
2560/1 ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 1034903- 54 การศึกษาเอกเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารการศึกษา 01 ดร.บรรพต วงศ์ทองเจริญ
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร ประมง 5031101- 56 หลักการประมง 01 ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร ประมง 5031202- 56 การเลี้ยงและเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม 01 ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร ประมง 5031203- 56 การเลี้ยงปลาน้ำจืด 01 ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร ประมง 5032105- 56 ภาษาอังกฤษสำหรับการประมง 01 ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร ประมง 5032701- 56 หลักอาหารสัตว์น้ำเบื้องต้น 01 ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ
2560/1 ครุศาสตร์ สังคมศึกษา 1184902- 58 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 01 ดร.ประทวน วันนิจ
2560/1 ครุศาสตร์ สังคมศึกษา 1184902- 58 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 01 ดร.ประทวน วันนิจ
2560/1 ครุศาสตร์ สังคมศึกษา 1181601- 58 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 01 ดร.ประทวน วันนิจ
2560/1 ครุศาสตร์ สังคมศึกษา 1181601- 58 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 02 ดร.ประทวน วันนิจ
2560/1 ครุศาสตร์ สังคมศึกษา 2535607- 53 สัมมนาสังคมศึกษา 01 ดร.ประทวน วันนิจ
2560/1 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา 4084902- 56 การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา Sec. 02 ดร.ปรัชญา ชุมแวงวาปี
2560/1 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา 4084902- 56 การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา Sec. 01 ดร.ปรัชญา ชุมแวงวาปี
2560/1 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา 4083502- 56 การบริหารจัดการทางการกีฬา Sec. 02 ดร.ปรัชญา ชุมแวงวาปี
2560/1 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา 4083502- 56 การบริหารจัดการทางการกีฬา Sec. 01 ดร.ปรัชญา ชุมแวงวาปี
2560/1 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา 4083403- 56 การสอนเทคนิคและการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล Sec. 02 ดร.ปรัชญา ชุมแวงวาปี
2560/1 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา 4083403- 56 การสอนเทคนิคและการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล Sec. 01 ดร.ปรัชญา ชุมแวงวาปี
2560/1 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา 4083108- 56 สังคมวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา Sec. 02 ดร.ปรัชญา ชุมแวงวาปี
2560/1 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา 4083108- 56 สังคมวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา Sec. 01 ดร.ปรัชญา ชุมแวงวาปี
2560/1 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา 4082306- 56 ทักษะการฝึกกีฬาว่ายน้ำ Sec. 02 ดร.ปรัชญา ชุมแวงวาปี
2560/1 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา 4082306- 56 ทักษะการฝึกกีฬาว่ายน้ำ Sec. 01 ดร.ปรัชญา ชุมแวงวาปี
2560/1 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา 4081303- 56 ทักษะการฝึกกีฬาบาสเกตบอล Sec. 02 ดร.ปรัชญา ชุมแวงวาปี
2560/1 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา 4081303- 56 ทักษะการฝึกกีฬาบาสเกตบอล Sec. 01 ดร.ปรัชญา ชุมแวงวาปี
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน 1022201- 59 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 01 ดร.พัชนี กุลฑานันท์
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน 1022201- 59 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 02 ดร.พัชนี กุลฑานันท์
2560/1 วิทยาศาสตร์ เคมี (คณะวิทยาศาสตร์) 4024801- 55 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี Sec. 02 ดร.ภัทรนันท์ ทวดอาจ ดร.ศรัญญา มณีทอง อ.ชุลีกานต์ สายเนตร ผศ.ประสิทธิ์ มุกดา
2560/1 วิทยาศาสตร์ เคมี (คณะวิทยาศาสตร์) 4024608- 55 การวิเคราะห์ดินและปุ๋ย Sec. 01 ดร.ภัทรนันท์ ทวดอาจ
2560/1 วิทยาศาสตร์ เคมี (คณะวิทยาศาสตร์) 4022107- 55 ชีวเคมีพื้นฐาน Sec. 01 ดร.ภัทรนันท์ ทวดอาจ
2560/1 วิทยาศาสตร์ เคมี (คณะวิทยาศาสตร์) 4021102- 60 เคมี 1 Sec. 06 ดร.ภัทรนันท์ ทวดอาจ
2560/1 วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา (คณะวิทยาศาสตร์) 4034503- 55 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น Sec. 02 ดร.ภาวิณี ศิลาเกษ
2560/1 วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา (คณะวิทยาศาสตร์) 4034503- 55 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น Sec. 01 ดร.ภาวิณี ศิลาเกษ
2560/1 วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา (คณะวิทยาศาสตร์) 4031107- 56 ชีววิทยาพื้นฐาน Sec. 04 ดร.ภาวิณี ศิลาเกษ
2560/1 วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา (คณะวิทยาศาสตร์) 4031107- 56 ชีววิทยาพื้นฐาน Sec. 03 ดร.ภาวิณี ศิลาเกษ
2560/1 วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3511101- 60 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 01 ดร.รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์
2560/1 วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3513210- 56 พฤติกรรมองค์การในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 01 ดร.รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์
2560/1 วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3513210- 56 พฤติกรรมองค์การในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 02 ดร.รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์
2560/1 วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3513503- 56 การจัดการความหลากหลายในที่ทำงาน 01 ดร.รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์
2560/1 วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3513503- 56 การจัดการความหลากหลายในที่ทำงาน 02 ดร.รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์
2560/1 วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3514312- 56 เทคนิคในการสมัครงาน 01 ดร.รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา 1044201- 53 การวิจัยทางการศึกษา 01 ดร.ราชัย บุณยรัตผลิน ฉ่ำทรัพย์
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา 1044201- 56 การวิจัยทางการศึกษา 01 ดร.ราชัย บุณยรัตผลิน ฉ่ำทรัพย์
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา 1044201- 56 การวิจัยทางการศึกษา 02 ดร.ราชัย บุณยรัตผลิน ฉ่ำทรัพย์
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา 1044201- 56 การวิจัยทางการศึกษา 04 ดร.ราชัย บุณยรัตผลิน ฉ่ำทรัพย์
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา 1044201- 56 การวิจัยทางการศึกษา 05 ดร.ราชัย บุณยรัตผลิน ฉ่ำทรัพย์
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา 1044301- 55 การสร้างแบบทดสอบ 01 ดร.ราชัย บุณยรัตผลิน ฉ่ำทรัพย์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ 2542604- 59 ทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 01 ดร.วริษฐ์ กิตติ์ธนารุจน์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ 2543702- 54 ภูมิสารสนเทศการท่องเที่ยว 01 ดร.วริษฐ์ กิตติ์ธนารุจน์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ 2543702- 54 ภูมิสารสนเทศการท่องเที่ยว 02 ดร.วริษฐ์ กิตติ์ธนารุจน์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะมนุษยศาสตร์ฯ 0002502- 56 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต 06 ดร.วิษณุ ปัญญายงค์ อ.จิรเดช ประเสริฐศรี
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะมนุษยศาสตร์ฯ 0002502- 59 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต 01 ดร.วิษณุ ปัญญายงค์ อ.ศุภธัช ศรีวิพัฒน์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะมนุษยศาสตร์ฯ 0002502- 58 การเมืองการปกครองไทยและ กฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต 01 ดร.วิษณุ ปัญญายงค์ อ.ศุภธัช ศรีวิพัฒน์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะมนุษยศาสตร์ฯ 0002502- 59 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต 02 ดร.วิษณุ ปัญญายงค์ อ.ศุภธัช ศรีวิพัฒน์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 2551107- 60 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ 01 ดร.วิษณุ ปัญญายงค์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 2551107- 60 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ 02 ดร.วิษณุ ปัญญายงค์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 2554507- 56 หลักกฎหมายปกครอง 01 ดร.วิษณุ ปัญญายงค์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 2554507- 56 หลักกฎหมายปกครอง 02 ดร.วิษณุ ปัญญายงค์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 2554507- 56 หลักกฎหมายปกครอง 03 ดร.วิษณุ ปัญญายงค์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 2554507- 56 หลักกฎหมายปกครอง 04 ดร.วิษณุ ปัญญายงค์
2560/1 วิทยาศาสตร์ เคมี (คณะวิทยาศาสตร์) 4022602- 55 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ Sec. 01 ดร.ศรัญญา มณีทอง อ.ธัญพรรณ ฮ่อบรรทัด
2560/1 วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา (คณะวิทยาศาสตร์) 4031103- 60 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 Sec. 06 ดร.ศรันย์ จำรัสธนสาร
2560/1 วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา (คณะวิทยาศาสตร์) 4031103- 60 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 Sec. 05 ดร.ศรันย์ จำรัสธนสาร
2560/1 วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา (คณะวิทยาศาสตร์) 4031101- 60 ชีววิทยาทั่วไป 1 Sec. 06 ดร.ศรันย์ จำรัสธนสาร
2560/1 วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา (คณะวิทยาศาสตร์) 4031101- 60 ชีววิทยาทั่วไป 1 Sec. 05 ดร.ศรันย์ จำรัสธนสาร
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา 1064101- 54 การบริหารจัดการในห้องเรียน 01 ดร.ศรีเพ็ญ พลเดช
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา 1064101- 54 การบริหารจัดการในห้องเรียน 02 ดร.ศรีเพ็ญ พลเดช
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา 1064101- 54 การบริหารจัดการในห้องเรียน 05 ดร.ศรีเพ็ญ พลเดช
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 2551502- 56 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย 01 ดร.สถาพร วิชัยรัมย์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 2553206- 56 จริยธรรมสำหรับนักบริหาร 01 ดร.สถาพร วิชัยรัมย์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 2553206- 56 จริยธรรมสำหรับนักบริหาร 02 ดร.สถาพร วิชัยรัมย์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 2553206- 56 จริยธรรมสำหรับนักบริหาร 03 ดร.สถาพร วิชัยรัมย์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 2553206- 56 จริยธรรมสำหรับนักบริหาร 04 ดร.สถาพร วิชัยรัมย์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 1544212- 56 การสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 01 ดร.สมศักดิ์ พันธ์ศิริ
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 1544212- 56 การสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 02 ดร.สมศักดิ์ พันธ์ศิริ
2560/1 ครุศาสตร์ ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์) 1002601- 59 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับครู 02 ดร.สมศักดิ์ พันธ์ศิริ
2560/1 ครุศาสตร์ ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์) 1002601- 59 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับครู 11 ดร.สมศักดิ์ พันธ์ศิริ
2560/1 ครุศาสตร์ ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์) 1151101- 59 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 01 ดร.สมศักดิ์ พันธ์ศิริ
2560/1 ครุศาสตร์ ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์) 1151101- 59 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 02 ดร.สมศักดิ์ พันธ์ศิริ
2560/1 ครุศาสตร์ ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์) 1544110- 55 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 01 ดร.สมศักดิ์ พันธ์ศิริ
2560/1 ครุศาสตร์ ศิลปศึกษา 1103804- 58 ศิลปะการถ่ายภาพต่างบริบท 01 ดร.สรรเพชร เพียรจัด
2560/1 ครุศาสตร์ ศิลปศึกษา 1103601- 58 ศิลปะและประเพณีในท้องถิ่นภาคอีสาน 01 ดร.สรรเพชร เพียรจัด
2560/1 ครุศาสตร์ ศิลปศึกษา 1104808- 53 การสร้างภาพเคลื่อนไหวสำหรับงานมัลติมีเดีย 01 ดร.สรรเพชร เพียรจัด
2560/1 ครุศาสตร์ ศิลปศึกษา 1104901- 53 การนำเสนองานวิจัยศิลปศึกษา 01 ดร.สรรเพชร เพียรจัด
2560/1 วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา (คณะวิทยาศาสตร์) 4034902- 55 สัมมนาชีววิทยา Sec. 02 ดร.สราวุธ แก้วศรี
2560/1 วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา (คณะวิทยาศาสตร์) 4034902- 55 สัมมนาชีววิทยา Sec. 01 ดร.สราวุธ แก้วศรี
2560/1 วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา (คณะวิทยาศาสตร์) 4034901- 55 การวิจัยทางชีววิทยา Sec. 02 ดร.สราวุธ แก้วศรี
2560/1 วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา (คณะวิทยาศาสตร์) 4034901- 55 การวิจัยทางชีววิทยา Sec. 01 ดร.สราวุธ แก้วศรี
2560/1 วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา (คณะวิทยาศาสตร์) 4031107- 56 ชีววิทยาพื้นฐาน Sec. 06 ดร.สราวุธ แก้วศรี
2560/1 วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา (คณะวิทยาศาสตร์) 4032601- 56 จุลชีววิทยา Sec. 04 ดร.สันธยา บุญรุ่ง
2560/1 วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา (คณะวิทยาศาสตร์) 4032601- 56 จุลชีววิทยา Sec. 03 ดร.สันธยา บุญรุ่ง
2560/1 วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา (คณะวิทยาศาสตร์) 4031106- 60 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา Sec. 01 ดร.สันธยา บุญรุ่ง
2560/1 วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา (คณะวิทยาศาสตร์) 4031105- 60 หลักชีววิทยา Sec. 01 ดร.สันธยา บุญรุ่ง
2560/1 วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา (คณะวิทยาศาสตร์) 4031103- 60 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 Sec. 03 ดร.สันธยา บุญรุ่ง
2560/1 วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา (คณะวิทยาศาสตร์) 4031103- 60 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 Sec. 02 ดร.สันธยา บุญรุ่ง
2560/1 วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา (คณะวิทยาศาสตร์) 4031101- 60 ชีววิทยาทั่วไป 1 Sec. 03 ดร.สันธยา บุญรุ่ง
2560/1 วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา (คณะวิทยาศาสตร์) 4031101- 60 ชีววิทยาทั่วไป 1 Sec. 02 ดร.สันธยา บุญรุ่ง
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา 1064101- 55 การบริหารจัดการในห้องเรียน 02 ดร.สาธิตา จอกโคกกรวด
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา 1064101- 56 การบริหารจัดการในห้องเรียน 04 ดร.สาธิตา จอกโคกกรวด
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา 1064101- 55 การบริหารจัดการในห้องเรียน 04 ดร.สาธิตา จอกโคกกรวด
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา 1064101- 56 การบริหารจัดการในห้องเรียน 07 ดร.สาธิตา จอกโคกกรวด
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร ประมง 5031301- 56 มีนวิทยา 01 ดร.สายรุ้ง สอนสุภาพ
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร ประมง 5032402- 56 การอนุรักษ์สัตว์น้ำ 01 ดร.สายรุ้ง สอนสุภาพ
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร ประมง 5033109- 56 วิทยาศาสตร์ทางทะเลเบื้องต้น 01 ดร.สายรุ้ง สอนสุภาพ
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร ประมง 5034801- 56 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพประมง 01 ดร.สายรุ้ง สอนสุภาพ
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร ประมง 5034803- 56 การเตรียมสหกิจศึกษาด้านการประมง 01 ดร.สายรุ้ง สอนสุภาพ
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร ประมง 5034902- 56 ปัญหาพิเศษทางการประมง 01 ดร.สายรุ้ง สอนสุภาพ
2560/1 วิทยาศาสตร์ สิ่งทอ 4564904- 55 การสัมมนาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งทอ Sec. 01 ดร.สาวิตรี อกนิษฐ์เสนีย์
2560/1 วิทยาศาสตร์ สิ่งทอ 4563403- 55 การทอผ้าอุตสาหกรรรม Sec. 01 ดร.สาวิตรี อกนิษฐ์เสนีย์
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา 1002503- 54 จิตตปัญญาศึกษา 01 ดร.สิทธิชัย ดีล้น
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา 1064101- 56 การบริหารจัดการในห้องเรียน 02 ดร.สิทธิชัย ดีล้น
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา 1064101- 56 การบริหารจัดการในห้องเรียน 03 ดร.สิทธิชัย ดีล้น
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา 1064101- 56 การบริหารจัดการในห้องเรียน 05 ดร.สิทธิชัย ดีล้น
2560/1 ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (คณะครุศาสตร์) 1002401- 59 ภาษาอังกฤษสำหรับครู 08 ดร.สินีนาฏ วัฒนสุข
2560/1 ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (คณะครุศาสตร์) 1131102- 59 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 01 ดร.สินีนาฏ วัฒนสุข
2560/1 ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (คณะครุศาสตร์) 1131102- 59 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 02 ดร.สินีนาฏ วัฒนสุข
2560/1 ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (คณะครุศาสตร์) 1133608- 56 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของ ประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ 01 ดร.สินีนาฏ วัฒนสุข
2560/1 ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (คณะครุศาสตร์) 1133608- 56 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของ ประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ 02 ดร.สินีนาฏ วัฒนสุข
2560/1 วิทยาศาสตร์ เคมี (คณะวิทยาศาสตร์) 4023304- 55 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 Sec. 02 ดร.สุกัญญา ทองขัน
2560/1 วิทยาศาสตร์ เคมี (คณะวิทยาศาสตร์) 4023304- 55 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 Sec. 01 ดร.สุกัญญา ทองขัน
2560/1 วิทยาศาสตร์ เคมี (คณะวิทยาศาสตร์) 4023303- 55 เคมีอินทรีย์ 2 Sec. 02 ดร.สุกัญญา ทองขัน
2560/1 วิทยาศาสตร์ เคมี (คณะวิทยาศาสตร์) 4023303- 55 เคมีอินทรีย์ 2 Sec. 01 ดร.สุกัญญา ทองขัน
2560/1 วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา (คณะวิทยาศาสตร์) 4034111- 55 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ Sec. 02 ดร.สุขสรรค์ ชูบุญ
2560/1 วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา (คณะวิทยาศาสตร์) 4034111- 55 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ Sec. 01 ดร.สุขสรรค์ ชูบุญ
2560/1 วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา (คณะวิทยาศาสตร์) 4033105- 55 นิเวศวิทยา Sec. 01 ดร.สุขสรรค์ ชูบุญ
2560/1 วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา (คณะวิทยาศาสตร์) 4031107- 56 ชีววิทยาพื้นฐาน Sec. 09 ดร.สุขสรรค์ ชูบุญ
2560/1 วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา (คณะวิทยาศาสตร์) 4031107- 56 ชีววิทยาพื้นฐาน Sec. 05 ดร.สุขสรรค์ ชูบุญ
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ 5012105- 56 เกษตรธรรมชาติ 01 ดร.สุชาดา สานุสันต์
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ 5012205- 56 พืชเศรษฐกิจ 01 ดร.สุชาดา สานุสันต์
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ 5012205- 56 พืชเศรษฐกิจ 02 ดร.สุชาดา สานุสันต์
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ 5014801- 56 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 01 ดร.สุชาดา สานุสันต์
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ 5014801- 56 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 02 ดร.สุชาดา สานุสันต์
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ 5014902- 56 ปัญหาพิเศษ 01 ดร.สุชาดา สานุสันต์
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ 5014902- 56 ปัญหาพิเศษ 02 ดร.สุชาดา สานุสันต์
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา 1044102- 53 การประเมินผลการเรียนด้านการปฏิบัติ 01 ดร.สุชาติ หอมจันทร์
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา 1044102- 56 การประเมินผลการเรียนด้านการปฏิบัติ 01 ดร.สุชาติ หอมจันทร์
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา 1044102- 53 การประเมินผลการเรียนด้านการปฏิบัติ 02 ดร.สุชาติ หอมจันทร์
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา 1044102- 53 การประเมินผลการเรียนด้านการปฏิบัติ 03 ดร.สุชาติ หอมจันทร์
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา 1044102- 53 การประเมินผลการเรียนด้านการปฏิบัติ 04 ดร.สุชาติ หอมจันทร์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 2552504- 56 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป 01 ดร.สุธีกิติ์ ฝอดสูงเนิน อ.วิทยากร 4 รัฐประศาสนศาสตร์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 2552504- 56 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป 02 ดร.สุธีกิติ์ ฝอดสูงเนิน อ.วิทยากร 4 รัฐประศาสนศาสตร์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 2552504- 56 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป 03 ดร.สุธีกิติ์ ฝอดสูงเนิน อ.วิทยากร 4 รัฐประศาสนศาสตร์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 2553311- 56 การบริหารราชการเปรียบเทียบ 01 ดร.สุธีกิติ์ ฝอดสูงเนิน
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 2554901- 56 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 01 ดร.สุธีกิติ์ ฝอดสูงเนิน
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 2554901- 56 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 02 ดร.สุธีกิติ์ ฝอดสูงเนิน
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 2554901- 56 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 03 ดร.สุธีกิติ์ ฝอดสูงเนิน
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 2554901- 56 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 04 ดร.สุธีกิติ์ ฝอดสูงเนิน
2560/1 วิทยาศาสตร์ เคมี (คณะวิทยาศาสตร์) 4024902- 55 โครงการวิจัยทางเคมี Sec. 01 ดร.สุพัทรา แตงทับทิม ดร.ภัทรนันท์ ทวดอาจ อ.วิริญรัชญ์ สื่อออก ดร.สุกัญญา ทองขัน ผศ.สุวรรณา จันคนา
2560/1 วิทยาศาสตร์ เคมี (คณะวิทยาศาสตร์) 4024709- 55 เคมีเครื่องสำอาง Sec. 01 ดร.สุพัทรา แตงทับทิม
2560/1 วิทยาศาสตร์ เคมี (คณะวิทยาศาสตร์) 4022202- 55 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 Sec. 02 ดร.สุพัทรา แตงทับทิม
2560/1 วิทยาศาสตร์ เคมี (คณะวิทยาศาสตร์) 4022202- 55 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 Sec. 01 ดร.สุพัทรา แตงทับทิม
2560/1 วิทยาศาสตร์ เคมี (คณะวิทยาศาสตร์) 4022201- 55 เคมีอนินทรีย์ 1 Sec. 01 ดร.สุพัทรา แตงทับทิม
2560/1 วิทยาศาสตร์ เคมี (คณะวิทยาศาสตร์) 4021103- 60 ปฏิบัติการเคมี 1 Sec. 01 ดร.สุพัทรา แตงทับทิม
2560/1 วิทยาศาสตร์ เคมี (คณะวิทยาศาสตร์) 4021102- 60 เคมี 1 Sec. 01 ดร.สุพัทรา แตงทับทิม
2560/1 วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา (คณะวิทยาศาสตร์) 4034112- 551 ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ Sec. 02 ดร.สุภาพร ปาโมกข์
2560/1 วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา (คณะวิทยาศาสตร์) 4034112- 551 ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ Sec. 01 ดร.สุภาพร ปาโมกข์
2560/1 วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา (คณะวิทยาศาสตร์) 4031107- 56 ชีววิทยาพื้นฐาน Sec. 08 ดร.สุภาพร ปาโมกข์
2560/1 วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา (คณะวิทยาศาสตร์) 4031107- 56 ชีววิทยาพื้นฐาน Sec. 07 ดร.สุภาพร ปาโมกข์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 1551301- 56 การอ่านเบื้องต้น 01 ดร.สุรชัย ปิยานุกูล
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 1551301- 56 การอ่านเบื้องต้น 02 ดร.สุรชัย ปิยานุกูล
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 1552302- 56 การอ่านเพื่อการตีความ 01 ดร.สุรชัย ปิยานุกูล
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 1552302- 56 การอ่านเพื่อการตีความ 02 ดร.สุรชัย ปิยานุกูล
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 1554901- 56 การศึกษาเอกเทศ 01 ดร.สุรชัย ปิยานุกูล
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 5582501- 56 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 01 ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ อ.ณัฐพล ภูครองทอง
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 5584414- 56 การสื่อสารดาวเทียม 01 ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 5584902- 56 โครงงานภาคนิพนธ์ 01 ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ
2560/1 ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (คณะครุศาสตร์) 1162304- 59 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น 01 ดร.อรุณรัศมี แสงศิลา ดร.เทพพร โลมารักษ์
2560/1 ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (คณะครุศาสตร์) 1161302- 59 สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 01 ดร.อรุณรัศมี แสงศิลา
2560/1 ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (คณะครุศาสตร์) 1161302- 59 สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 02 ดร.อรุณรัศมี แสงศิลา
2560/1 ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (คณะครุศาสตร์) 1163203- 56 ชีวเคมีประยุกต์ 01 ดร.อรุณรัศมี แสงศิลา
2560/1 ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (คณะครุศาสตร์) 1164603- 56 สถิติวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษา 01 ดร.อรุณรัศมี แสงศิลา
2560/1 ครุศาสตร์ สังคมศึกษา 1184106- 58 พุทธศาสนพิธี 01 ดร.อุดม ชัยสุวรรณ
2560/1 ครุศาสตร์ สังคมศึกษา 1181101- 58 พุทธศาสน์ 01 ดร.อุดม ชัยสุวรรณ
2560/1 ครุศาสตร์ สังคมศึกษา 1181101- 58 พุทธศาสน์ 02 ดร.อุดม ชัยสุวรรณ
2560/1 ครุศาสตร์ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/สาขาวิชา 1005202- 53 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 01 ดร.เฉลิมกิต เข่งแก้ว
2560/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1111101- 58 ปฏิบัติเครื่องประกอบจังหวะไทย 03 ดร.เฉลิมกิต เข่งแก้ว
2560/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1111201- 58 ทฤษฎีดนตรีไทย 01 ดร.เฉลิมกิต เข่งแก้ว
2560/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1111201- 58 ทฤษฎีดนตรีไทย 02 ดร.เฉลิมกิต เข่งแก้ว
2560/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1111201- 58 ทฤษฎีดนตรีไทย 03 ดร.เฉลิมกิต เข่งแก้ว
2560/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1114901- 53 ดนตรีศึกษาภาคสนาม 01 ดร.เฉลิมกิต เข่งแก้ว
2560/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1114901- 53 ดนตรีศึกษาภาคสนาม 02 ดร.เฉลิมกิต เข่งแก้ว
2560/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1114902- 53 วิจัยทางดนตรีศึกษา 01 ดร.เฉลิมกิต เข่งแก้ว
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5501102- 58 วัสดุศาสตร์ 01 ดร.เชาวลิต สิมสวย
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 5552302- 58 การเขียนแบบก่อสร้าง 1 01 ดร.เชาวลิต สิมสวย
2560/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1112333- 58 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 3 01 ดร.เชาว์ การวิชา
2560/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1113205- 58 เครื่องดนตรีไทย และลักษณะเพลงไทย 01 ดร.เชาว์ การวิชา
2560/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1113335- 58 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 5 01 ดร.เชาว์ การวิชา
2560/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1114208- 53 เพลงหน้าพาทย์ 01 ดร.เชาว์ การวิชา
2560/1 ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 1114611- 53 การไหว้ครูดนตรีไทย 01 ดร.เชาว์ การวิชา
2560/1 ครุศาสตร์ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/สาขาวิชา 1004101- 56 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 06 ดร.เทพพร โลมารักษ์ ดร.อรุณรัศมี แสงศิลา
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน 1022101- 56 การจัดการเรียนการสอน 03 ดร.เทพพร โลมารักษ์
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน 1022101- 56 การจัดการเรียนการสอน 05 ดร.เทพพร โลมารักษ์
2560/1 ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (คณะครุศาสตร์) 1162304- 59 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น 02 ดร.เทพพร โลมารักษ์
2560/1 ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (คณะครุศาสตร์) 1164501- 56 พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ 01 ดร.เทพพร โลมารักษ์
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน 1022101- 54 การจัดการเรียนการสอน 01 ดร.เบญจพร วรรณูปถัมภ์
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน 1022101- 56 การจัดการเรียนการสอน 02 ดร.เบญจพร วรรณูปถัมภ์
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน 1022101- 54 การจัดการเรียนการสอน 02 ดร.เบญจพร วรรณูปถัมภ์
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน 1022101- 54 การจัดการเรียนการสอน 05 ดร.เบญจพร วรรณูปถัมภ์
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา 1012201- 54 กฏหมายการศึกษาไทย 02 ดร.เผ่าพงษ์พัฒน์ บุญกะนันท์
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา 1012201- 55 กฏหมายการศึกษาไทย 01 ดร.เผ่าพงษ์พัฒน์ บุญกะนันท์
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา 1012201- 54 กฏหมายการศึกษาไทย 01 ดร.เผ่าพงษ์พัฒน์ บุญกะนันท์
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา 1064101- 56 การบริหารจัดการในห้องเรียน 01 ดร.เผ่าพงษ์พัฒน์ บุญกะนันท์
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 5513304- 56 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงานอุตสาหกรรม 01 ดร.เมษยา บุญลีลา
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 5513304- 56 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงานอุตสาหกรรม 02 ดร.เมษยา บุญลีลา
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 5513304- 56 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงานอุตสาหกรรม 03 ดร.เมษยา บุญลีลา
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 5513304- 56 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงานอุตสาหกรรม 04 ดร.เมษยา บุญลีลา
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 5514518- 56 กฎหมายเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม 01 ดร.เมษยา บุญลีลา
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 5514518- 56 กฎหมายเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม 02 ดร.เมษยา บุญลีลา
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 5514518- 56 กฎหมายเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม 03 ดร.เมษยา บุญลีลา
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 1551101- 56 ไวยากรณ์ในบริบท 1 01 ดร.เสาวรจ เรืองไพศาล
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 1551301- 56 การอ่านเบื้องต้น 03 ดร.เสาวรจ เรืองไพศาล
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1561203- 56 การอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 01 ดร.เสาวรจ เรืองไพศาล
2560/1 ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (คณะครุศาสตร์) 1134705- 56 การทดสอบและการวัดผลสำหรับครูภาษาอังกฤษ 01 ดร.เสาวรจ เรืองไพศาล
2560/1 ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (คณะครุศาสตร์) 1134705- 56 การทดสอบและการวัดผลสำหรับครูภาษาอังกฤษ 02 ดร.เสาวรจ เรืองไพศาล
2560/1 ครุศาสตร์ นาฏศิลป์ 1121201- 59 ประวัติการละครไทยและศิลปิน 01 ดร.เสาวรัตน์ ทศศะ
2560/1 ครุศาสตร์ นาฏศิลป์ 1121201- 59 ประวัติการละครไทยและศิลปิน 02 ดร.เสาวรัตน์ ทศศะ
2560/1 ครุศาสตร์ นาฏศิลป์ 1123406- 56 การวิจารณ์นาฏศิลป์และการละคร 01 ดร.เสาวรัตน์ ทศศะ
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน 1022101- 56 การจัดการเรียนการสอน 04 ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน 1022101- 56 การจัดการเรียนการสอน 07 ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร
2560/1 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา 4084111- 56 การทดสอบและการกำหนดการออกกำลังกาย Sec. 02 ผศ.กริชเพชร นนทโคตร
2560/1 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา 4084111- 56 การทดสอบและการกำหนดการออกกำลังกาย Sec. 01 ผศ.กริชเพชร นนทโคตร
2560/1 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา 4083107- 56 หลักการออกกำลังกายและการฝึกกีฬา Sec. 02 ผศ.กริชเพชร นนทโคตร
2560/1 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา 4083107- 56 หลักการออกกำลังกายและการฝึกกีฬา Sec. 01 ผศ.กริชเพชร นนทโคตร
2560/1 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา 4082204- 56 โยคะเพื่อสุขภาพ Sec. 02 ผศ.กริชเพชร นนทโคตร
2560/1 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา 4082204- 56 โยคะเพื่อสุขภาพ Sec. 01 ผศ.กริชเพชร นนทโคตร
2560/1 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา 4082105- 56 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว Sec. 02 ผศ.กริชเพชร นนทโคตร
2560/1 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา 4082105- 56 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว Sec. 01 ผศ.กริชเพชร นนทโคตร
2560/1 วิทยาศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน 4072302- 56 สุขศึกษา Sec. 03 ผศ.กิตติศักดิ์ นามวิชา
2560/1 วิทยาศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน 4072302- 56 สุขศึกษา Sec. 02 ผศ.กิตติศักดิ์ นามวิชา
2560/1 วิทยาศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน 4072302- 56 สุขศึกษา Sec. 01 ผศ.กิตติศักดิ์ นามวิชา
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะมนุษยศาสตร์ฯ 0002501- 59 ท้องถิ่นศึกษา 02 ผศ.ขวัญนภา วงศ์ไพศาลสิริกุล ดร.ธัญญรัตน์ พุฑฒิพงษ์ชัยชาญ อ.ชนัดดา รัตนา อ.วิทยากร 1 ประวัติศาสตร์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะมนุษยศาสตร์ฯ 0002501- 56 ท้องถิ่นศึกษา 09 ผศ.ขวัญนภา วงศ์ไพศาลสิริกุล ดร.ธัญญรัตน์ พุฑฒิพงษ์ชัยชาญ อ.ดร.ผดุงชาติ ยังดี อ.วิทยากร 1 ประวัติศาสตร์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะมนุษยศาสตร์ฯ 0002501- 56 ท้องถิ่นศึกษา 07 ผศ.ขวัญนภา วงศ์ไพศาลสิริกุล อ.ชนัดดา รัตนา อ.วิทยากร 4 รัฐประศาสนศาสตร์ อ.วิทยากร 1 ประวัติศาสตร์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม 2534904- 56 การวิจัยทางการพัฒนาสังคม 02 ผศ.ขวัญนภา วงศ์ไพศาลสิริกุล อ.ศรีนวล แตงภู่ อ.เชาวฤทธิ์ โสภักดี อ.ฟ้าประทาน เติมขุนทด
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม 2533210- 56 องค์กรท้องถิ่นกับการพัฒนา 01 ผศ.ขวัญนภา วงศ์ไพศาลสิริกุล
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม 2533210- 56 องค์กรท้องถิ่นกับการพัฒนา 02 ผศ.ขวัญนภา วงศ์ไพศาลสิริกุล
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม 2533210- 56 องค์กรท้องถิ่นกับการพัฒนา 03 ผศ.ขวัญนภา วงศ์ไพศาลสิริกุล
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม 2533210- 56 องค์กรท้องถิ่นกับการพัฒนา 04 ผศ.ขวัญนภา วงศ์ไพศาลสิริกุล
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม 2533210- 56 องค์กรท้องถิ่นกับการพัฒนา 05 ผศ.ขวัญนภา วงศ์ไพศาลสิริกุล
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม 2534506- 56 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 01 ผศ.ขวัญนภา วงศ์ไพศาลสิริกุล
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะมนุษยศาสตร์ฯ 0002502- 56 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต 09 ผศ.คมขำ สินธุรัตน์ อ.รัชฎาภรณ์ สุนทรธนาภิรมย์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะมนุษยศาสตร์ฯ 0002502- 56 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต 11 ผศ.คมขำ สินธุรัตน์ อ.รัชฎาภรณ์ สุนทรธนาภิรมย์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะมนุษยศาสตร์ฯ 0002502- 56 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต 21 ผศ.คมขำ สินธุรัตน์ อ.รัชฎาภรณ์ สุนทรธนาภิรมย์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะมนุษยศาสตร์ฯ 0002502- 56 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต 22 ผศ.คมขำ สินธุรัตน์ อ.รัชฎาภรณ์ สุนทรธนาภิรมย์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะมนุษยศาสตร์ฯ 0002502- 55 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต 02 ผศ.คมขำ สินธุรัตน์ อ.วรเทพ อรรถวรเดช
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะมนุษยศาสตร์ฯ 0002502- 55 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต 07 ผศ.คมขำ สินธุรัตน์ อ.วรเทพ อรรถวรเดช
2560/1 ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (คณะครุศาสตร์) 4052101- 56 ธรณีวิทยาทั่วไป 01 ผศ.ครุปกรณ์ ละเอียดอ่อน
2560/1 ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (คณะครุศาสตร์) 1163307- 59 เคมีดินและปุ๋ยในชีวิตประจำวัน 01 ผศ.ครุปกรณ์ ละเอียดอ่อน
2560/1 ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (คณะครุศาสตร์) 1161301- 59 ธรณีวิทยาทั่วไป 01 ผศ.ครุปกรณ์ ละเอียดอ่อน
2560/1 ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (คณะครุศาสตร์) 1161301- 59 ธรณีวิทยาทั่วไป 02 ผศ.ครุปกรณ์ ละเอียดอ่อน
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 5512404- 56 คณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 01 ผศ.จักรกฤษณ์ รักพาณิชย์
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 5512404- 56 คณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 02 ผศ.จักรกฤษณ์ รักพาณิชย์
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 5512404- 56 คณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 03 ผศ.จักรกฤษณ์ รักพาณิชย์
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 5513203- 56 การบริหารการผลิตในงานอุตสาหกรรม 01 ผศ.จักรกฤษณ์ รักพาณิชย์
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 5513203- 56 การบริหารการผลิตในงานอุตสาหกรรม 02 ผศ.จักรกฤษณ์ รักพาณิชย์
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 5513203- 56 การบริหารการผลิตในงานอุตสาหกรรม 03 ผศ.จักรกฤษณ์ รักพาณิชย์
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 5513203- 56 การบริหารการผลิตในงานอุตสาหกรรม 04 ผศ.จักรกฤษณ์ รักพาณิชย์
2560/1 วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4134902- 56 สัมมนาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Sec. 03 ผศ.ดร.กมลรัตน์ สมใจ อ.จิรวดี โยยรัมย์ อ.เปรม อิงคเวชชากุล อ.กิตติคุณ บุญเกตุ
2560/1 วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4134901- 56 โครงงานนักศึกษา Sec. 03 ผศ.ดร.กมลรัตน์ สมใจ อ.จิรวดี โยยรัมย์ อ.เปรม อิงคเวชชากุล อ.กิตติคุณ บุญเกตุ
2560/1 วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4134801- 56 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ Sec. 03 ผศ.ดร.กมลรัตน์ สมใจ อ.จิรวดี โยยรัมย์ อ.เปรม อิงคเวชชากุล อ.กิตติคุณ บุญเกตุ
2560/2 วิทยาศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะวิทยาศาสตร์ 0002701-59 : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 05 60/การศึกษาปฐมวัย 1 ผศ.ดร.กมลรัตน์ สมใจ อ.ปุริม ชฎารัตนฐิติ อ.เก่ง จันทร์นวล อ.เปรม อิงคเวชชากุล
2560/1 วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4133206- 56 การออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน Sec. 02 ผศ.ดร.กมลรัตน์ สมใจ
2560/1 วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4132101- 56 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Sec. 03 ผศ.ดร.กมลรัตน์ สมใจ
2560/1 วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4132101- 56 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Sec. 01 ผศ.ดร.กมลรัตน์ สมใจ
2560/1 วิทยาศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะวิทยาศาสตร์ 0002701- 56 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต Sec. 24 ผศ.ดร.กมลรัตน์ สมใจ
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ 1633704- 55 การเผยแพร่สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 01 ผศ.ดร.กิ่งแก้ว ปะติตังโข
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ 2051301- 59 การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน 01 ผศ.ดร.กิ่งแก้ว ปะติตังโข
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ 2052302- 59 บริการสารสนเทศ 01 ผศ.ดร.กิ่งแก้ว ปะติตังโข
2560/1 วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3584303- 56 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 01 ผศ.ดร.กุลกันยา ศรีสุข
2560/1 วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3584303- 56 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 02 ผศ.ดร.กุลกันยา ศรีสุข
2560/1 วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3584303- 56 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 03 ผศ.ดร.กุลกันยา ศรีสุข
2560/1 วิทยาการจัดการ การจัดการ 3561401- 56 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ 01 ผศ.ดร.จันทิราพร ศิรินนท์
2560/1 วิทยาการจัดการ การจัดการ 3564401- 56 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 01 ผศ.ดร.จันทิราพร ศิรินนท์
2560/1 วิทยาการจัดการ การจัดการ 3564401- 56 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 03 ผศ.ดร.จันทิราพร ศิรินนท์
2560/1 วิทยาการจัดการ การจัดการ 3564401- 56 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 04 ผศ.ดร.จันทิราพร ศิรินนท์
2560/1 วิทยาการจัดการ การจัดการ 3564901- 56 วิธีวิจัยทางธุรกิจ 03 ผศ.ดร.จันทิราพร ศิรินนท์
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 5574101- 54 เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 01 ผศ.ดร.จารินี ม้าแก้ว
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 5574101- 54 เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 02 ผศ.ดร.จารินี ม้าแก้ว
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 5574101- 54 เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 03 ผศ.ดร.จารินี ม้าแก้ว
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการก่อสร้าง 5564901- 56 โครงงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีก่อสร้าง 01 ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วิมุตติสุขวิริยา ผศ.สุปรีชา นามประเสริฐ อ.สุดารัตน์ ปีนะภา
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5501102- 56 วัสดุศาสตร์ 02 ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วิมุตติสุขวิริยา
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการก่อสร้าง 5562603- 56 กำลังวัสดุ 01 ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วิมุตติสุขวิริยา
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการก่อสร้าง 5562702- 56 เทคโนโลยีคอนกรีต 01 ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วิมุตติสุขวิริยา
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการก่อสร้าง 5562704- 56 ประดิษฐ์ของตกแต่งบ้าน 01 ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วิมุตติสุขวิริยา
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการก่อสร้าง 5563602- 56 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 01 ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วิมุตติสุขวิริยา
2560/2 วิทยาศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะวิทยาศาสตร์ 0002701-59 : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 06 60/เทคโนฯ คอมเพื่อการศึกษา 1 ผศ.ดร.ชลิดา ภัทรศรีจิรากุล
2560/2 วิทยาศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะวิทยาศาสตร์ 0002701-59 : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 08 60/นาฏศิลป์ 1 ผศ.ดร.ชลิดา ภัทรศรีจิรากุล
2560/2 วิทยาศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะวิทยาศาสตร์ 0002701-59 : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 13 60/ภาษาไทย 2 ผศ.ดร.ชลิดา ภัทรศรีจิรากุล
2560/2 วิทยาศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะวิทยาศาสตร์ 0002701-59 : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 17 60/วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 ผศ.ดร.ชลิดา ภัทรศรีจิรากุล
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 1553603- 56 ร้อยกรอง 01 ผศ.ดร.ชูเกียรติ จารัตน์
2560/1 ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (คณะครุศาสตร์) 1131401- 59 การเขียนเพื่อการสื่อสาร 01 ผศ.ดร.ชูเกียรติ จารัตน์
2560/1 ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (คณะครุศาสตร์) 1131401- 59 การเขียนเพื่อการสื่อสาร 02 ผศ.ดร.ชูเกียรติ จารัตน์
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร สัตวศาสตร์ 5021102- 56 การสุขาภิบาลและโรคสัตว์ 01 ผศ.ดร.ดำรง กิตติชัยศรี
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร สัตวศาสตร์ 5021201- 56 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ 01 ผศ.ดร.ดำรง กิตติชัยศรี
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร สัตวศาสตร์ 5022205- 56 การเลี้ยงสุนัข 01 ผศ.ดร.ดำรง กิตติชัยศรี
2560/1 วิทยาการจัดการ การจัดการ 3563106- 56 ภาวะผู้นำ 02 ผศ.ดร.นงลักษณ์ ทองศรี
2560/1 วิทยาการจัดการ การจัดการ 3563302- 56 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 01 ผศ.ดร.นงลักษณ์ ทองศรี
2560/1 วิทยาการจัดการ การจัดการ 3563302- 56 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 02 ผศ.ดร.นงลักษณ์ ทองศรี
2560/1 วิทยาการจัดการ การจัดการ 3563302- 56 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 03 ผศ.ดร.นงลักษณ์ ทองศรี
2560/1 วิทยาการจัดการ การจัดการ 3564801- 56 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ 01 ผศ.ดร.นงลักษณ์ ทองศรี
2560/2 วิทยาศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะวิทยาศาสตร์ 0002601-59 : วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 04 60/เทคโนฯ คอมเพื่อการศึกษา 1 ผศ.ดร.นฤมล ศักดิ์ปกรณ์กานต์ ดร.คงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์ อ.รัชนีกร ทบประดิษฐ์ อ.นงนุช หอมเนียม
2560/2 วิทยาศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะวิทยาศาสตร์ 0002601-59 : วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 02 60/คณิตศาสตร์ 1 ผศ.ดร.นฤมล ศักดิ์ปกรณ์กานต์ ดร.ศรัญญา มณีทอง อ.มุกดา สีตลานุชิต อ.จารุมาศ แสงสว่าง
2560/2 วิทยาศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะวิทยาศาสตร์ 0002601-58 : วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ในชีวิตประจำวัน 03 60/ดนตรีตะวันตก 2 ผศ.ดร.นฤมล ศักดิ์ปกรณ์กานต์ ดร.ศรัญญา มณีทอง อ.รัชนีกร ทบประดิษฐ์ อ.นงนุช หอมเนียม
2560/2 วิทยาศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะวิทยาศาสตร์ 0002601-56 : วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 01 59/วิทย์ฯ คอมพิวเตอร์ 1 ผศ.ดร.นฤมล ศักดิ์ปกรณ์กานต์ อ.ชุลีกานต์ สายเนตร อ.มณีนุช ให้ศิริกุล อ.วิทยากร 2 สถิติประยุกต์
2560/2 วิทยาศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะวิทยาศาสตร์ 0002601-58 : วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ในชีวิตประจำวัน 02 60/ดนตรีตะวันตก 1 ผศ.ดร.นฤมล ศักดิ์ปกรณ์กานต์ อ.ธัญพรรณ ฮ่อบรรทัด อ.นงนุช หอมเนียม อ.จารุมาศ แสงสว่าง
2560/2 วิทยาศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะวิทยาศาสตร์ 0002601-59 : วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 07 60/เทคโนฯ คอมเพื่อการศึกษา 2 ผศ.ดร.นฤมล ศักดิ์ปกรณ์กานต์ อ.ธัญพรรณ ฮ่อบรรทัด อ.รัชนีกร ทบประดิษฐ์ อ.นงนุช หอมเนียม
2560/2 วิทยาศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะวิทยาศาสตร์ 0002601-59 : วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 10 60/ภาษาอังกฤษ 2 ผศ.ดร.นฤมล ศักดิ์ปกรณ์กานต์ อ.บัวลอย จันผกา อ.เสกสิทธิ์ ดวงคำ อ.จารุมาศ แสงสว่าง
2560/1 ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ (คณะครุศาสตร์) 1141501- 59 สำรวจเรขาคณิต 01 ผศ.ดร.นฤมล ศักดิ์ปกรณ์การ
2560/1 ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ (คณะครุศาสตร์) 1143701- 54 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 01 ผศ.ดร.นฤมล ศักดิ์ปกรณ์การ
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ 5011101- 56 ชีวเคมีพื้นฐานทางเกษตรศาสตร์ 01 ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา ดร.นิจพร ณ พัทลุง ดร.สายรุ้ง สอนสุภาพ
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ 5011101- 56 ชีวเคมีพื้นฐานทางเกษตรศาสตร์ 02 ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา ดร.นิจพร ณ พัทลุง ดร.สายรุ้ง สอนสุภาพ
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร สัตวศาสตร์ 5021101- 56 หลักการเลี้ยงสัตว์ 01 ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา อ.พีร์นิธิ ราชวิชา
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร สัตวศาสตร์ 5021101- 56 หลักการเลี้ยงสัตว์ 02 ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา อ.พีร์นิธิ ราชวิชา
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร สัตวศาสตร์ 5021901- 56 ภาษาอังกฤษสำหรับสัตวศาสตร์ 1 01 ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร สัตวศาสตร์ 5021901- 56 ภาษาอังกฤษสำหรับสัตวศาสตร์ 1 02 ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา
2560/1 วิทยาการจัดการ การจัดการ 3563106- 56 ภาวะผู้นำ 01 ผศ.ดร.นลินทิพย์ พิมพ์กลัด
2560/1 วิทยาการจัดการ การจัดการ 3564902- 56 ธุรกิจจำลอง 01 ผศ.ดร.นลินทิพย์ พิมพ์กลัด
2560/1 วิทยาการจัดการ การจัดการ 3564902- 56 ธุรกิจจำลอง 02 ผศ.ดร.นลินทิพย์ พิมพ์กลัด
2560/1 วิทยาการจัดการ การจัดการ 3564902- 56 ธุรกิจจำลอง 03 ผศ.ดร.นลินทิพย์ พิมพ์กลัด
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1563406- 56 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 01 ผศ.ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ อ.จันทร์สุดา บุญตรี
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 1554107- 56 วัจนปฏิบัติศาสตร์ 01 ผศ.ดร.นวมินทร์ ประชานันท์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 1554107- 56 วัจนปฏิบัติศาสตร์ 02 ผศ.ดร.นวมินทร์ ประชานันท์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 1554107- 56 วัจนปฏิบัติศาสตร์ 03 ผศ.ดร.นวมินทร์ ประชานันท์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรี (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 2061221- 59 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1 01 ผศ.ดร.นิคม ศรีรักสูงเนิน
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรี (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 2061221- 591 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1 01 ผศ.ดร.นิคม ศรีรักสูงเนิน
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรี (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 2061291- 59 กิจกรรมวงโยธวาทิต 01 ผศ.ดร.นิคม ศรีรักสูงเนิน
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรี (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 2062223- 59 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3 01 ผศ.ดร.นิคม ศรีรักสูงเนิน
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรี (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 2063225- 54 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 5 01 ผศ.ดร.นิคม ศรีรักสูงเนิน
2560/1 ครุศาสตร์ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/สาขาวิชา 1005201- 54 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 03 ผศ.ดร.นิตยา บรรณประสิทธิ์
2560/1 ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย 1071101- 59 การศึกษาปฐมวัย 01 ผศ.ดร.นิตยา บรรณประสิทธิ์
2560/1 ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย 1071101- 59 การศึกษาปฐมวัย 02 ผศ.ดร.นิตยา บรรณประสิทธิ์
2560/1 ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย 1074104- 54 การให้การศึกษาและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 01 ผศ.ดร.นิตยา บรรณประสิทธิ์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ 1632204- 55 งานเทคนิคของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ 01 ผศ.ดร.นิรันดร์ กุลฑานันท์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ 1633401- 55 เครือข่ายและความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 01 ผศ.ดร.นิรันดร์ กุลฑานันท์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ 2051401- 59 เครือข่ายและความร่วมมือการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 01 ผศ.ดร.นิรันดร์ กุลฑานันท์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ 2052105- 59 ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 01 ผศ.ดร.นิรันดร์ กุลฑานันท์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ 2052601- 59 สารสนเทศเพื่อการบริหารงานท้องถิ่น 01 ผศ.ดร.นิรันดร์ กุลฑานันท์
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร สัตวศาสตร์ 5024903- 56 สัมมนาทางสัตวศาสตร์ 01 ผศ.ดร.บรรยง ศรีตะวัน ผศ.ปัญญา เจริญพจน์ ผศ.ดร.ดำรง กิตติชัยศรี
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร สัตวศาสตร์ 5024903- 56 สัมมนาทางสัตวศาสตร์ 02 ผศ.ดร.บรรยง ศรีตะวัน ผศ.ปัญญา เจริญพจน์ ผศ.ดร.ดำรง กิตติชัยศรี
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร สัตวศาสตร์ 5023301- 56 การผลิตโคเนื้อและกระบือ 01 ผศ.ดร.บรรยง ศรีตะวัน ผศ.ปัญญา เจริญพจน์
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร สัตวศาสตร์ 5023301- 56 การผลิตโคเนื้อและกระบือ 02 ผศ.ดร.บรรยง ศรีตะวัน ผศ.ปัญญา เจริญพจน์
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร สัตวศาสตร์ 5021403- 56 การจัดการพืชอาหารสัตว์ 01 ผศ.ดร.บรรยง ศรีตะวัน
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร สัตวศาสตร์ 5022202- 56 การผลิตกระต่าย 01 ผศ.ดร.บรรยง ศรีตะวัน
2560/1 ครุศาสตร์ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/สาขาวิชา 1004101- 55 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 01 ผศ.ดร.บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 1542103- 56 ภาษาศาสตร์เพื่อภาษาไทย 01 ผศ.ดร.บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ
2560/1 ครุศาสตร์ ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์) 1152103- 59 ภาษาศาสตร์สำหรับครูสอนภาษาไทย 01 ผศ.ดร.บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ
2560/1 ครุศาสตร์ ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์) 1152103- 59 ภาษาศาสตร์สำหรับครูสอนภาษาไทย 02 ผศ.ดร.บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ
2560/1 ครุศาสตร์ ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์) 1543307- 55 คีตวรรณกรรม 01 ผศ.ดร.บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ
2560/1 ครุศาสตร์ ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์) 1543307- 55 คีตวรรณกรรม 02 ผศ.ดร.บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ
2560/1 ครุศาสตร์ ภาษาไทย (คณะครุศาสตร์) 1544103- 55 หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย 01 ผศ.ดร.บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ
2560/1 วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ 3591101- 60 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 01 ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์
2560/1 วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ 3592401- 55 ภาษาอังกฤษสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 01 ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์
2560/1 วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ 3593204- 55 เศรษฐศาสตร์การคลัง 01 ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์
2560/1 วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ 3594702- 55 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร 01 ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์
2560/1 วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ 3594702- 55 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร 02 ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์
2560/1 วิทยาศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน 4074602- 56 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข Sec. 04 ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ ศิริภานุมาศ
2560/1 วิทยาศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน 4074602- 56 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข Sec. 03 ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ ศิริภานุมาศ
2560/1 วิทยาศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน 4074602- 56 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข Sec. 02 ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ ศิริภานุมาศ
2560/1 วิทยาศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน 4074602- 56 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข Sec. 01 ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ ศิริภานุมาศ
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะมนุษยศาสตร์ฯ 0001101- 56 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น 02 ผศ.ดร.พรทิพา ดำเนิน อ.วิทยากร 1 ภาษาไทย
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ 2051201- 59 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 01 ผศ.ดร.พรทิพา ดำเนิน
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะมนุษยศาสตร์ฯ 0001101- 55 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น 01 ผศ.ดร.รุ่งฤดี บุษย์ชญานนท์ อ.ยุพาวดี อาจหาญ
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ 1634801- 55 การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และ สารสนเทศศาสตร์ 01 ผศ.ดร.รุ่งฤดี บุษย์ชญานนท์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ 1634802- 55 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และ สารสนเทศศาสตร์ 01 ผศ.ดร.รุ่งฤดี บุษย์ชญานนท์
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ 5012202- 56 พันธุศาสตร์เพื่อการเกษตร 01 ผศ.ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล อ.ดนัย รัชตะวราเศรษฐ์ รศ.ดร.จรัส สว่างทัพ
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ 5012202- 56 พันธุศาสตร์เพื่อการเกษตร 02 ผศ.ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล อ.ดนัย รัชตะวราเศรษฐ์ รศ.ดร.จรัส สว่างทัพ
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ 5013211- 56 ข้าว 01 ผศ.ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล อ.วิทยากร 1 เกษตรศาสตร์
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ 5013211- 56 ข้าว 02 ผศ.ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล อ.วิทยากร 1 เกษตรศาสตร์
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ 5013211- 56 ข้าว 03 ผศ.ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล อ.วิทยากร 1 เกษตรศาสตร์
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ 5012103- 56 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร 01 ผศ.ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ 5012103- 56 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร 02 ผศ.ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ 5013216- 56 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ 01 ผศ.ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล
2560/1 ครุศาสตร์ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/สาขาวิชา 1005201- 56 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 07 ผศ.ดร.วรวัฒน์ พรหมเด่น ดร.เทพพร โลมารักษ์
2560/1 ครุศาสตร์ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/สาขาวิชา 1005201- 56 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 06 ผศ.ดร.วรวัฒน์ พรหมเด่น ดร.เทพพร โลมารักษ์
2560/1 ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (คณะครุศาสตร์) 1163401- 56 โลกทัศน์-ชีวทัศน์เปรียบเทียบ พระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ 01 ผศ.ดร.วรวัฒน์ พรหมเด่น
2560/1 ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย 1071601- 59 ศิลปะสำหรับเด็กและครูปฐมวัย 01 ผศ.ดร.วราลี โกศัย
2560/1 ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย 1071601- 59 ศิลปะสำหรับเด็กและครูปฐมวัย 02 ผศ.ดร.วราลี โกศัย
2560/1 ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย 1073703- 54 การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย 01 ผศ.ดร.วราลี โกศัย
2560/1 ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย 1073703- 54 การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย 02 ผศ.ดร.วราลี โกศัย
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 0001402- 56 จิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตน 12 ผศ.ดร.วินิรณี ทัศนะเทพ
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 0001402- 56 จิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตน 09 ผศ.ดร.วินิรณี ทัศนะเทพ
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 0001402- 59 จิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตน 10 ผศ.ดร.วินิรณี ทัศนะเทพ
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 1052101- 59 จิตวิทยาการเรียนการสอน 01 ผศ.ดร.วินิรณี ทัศนะเทพ
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 1052101- 59 จิตวิทยาการเรียนการสอน 13 ผศ.ดร.วินิรณี ทัศนะเทพ
2560/1 วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4134902- 56 สัมมนาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Sec. 01 ผศ.ดร.วิไลรัตน์ ยาทองไชย อ.ชูศักดิ์ ยาทองไชย อ.ปุริม ชฎารัตนฐิติ อ.ชลิตา เจริญเนตร
2560/1 วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4134901- 56 โครงงานนักศึกษา Sec. 01 ผศ.ดร.วิไลรัตน์ ยาทองไชย อ.ชูศักดิ์ ยาทองไชย อ.ปุริม ชฎารัตนฐิติ อ.ชลิตา เจริญเนตร
2560/1 วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4134801- 56 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ Sec. 01 ผศ.ดร.วิไลรัตน์ ยาทองไชย อ.ชูศักดิ์ ยาทองไชย อ.ปุริม ชฎารัตนฐิติ อ.ชลิตา เจริญเนตร
2560/1 วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4132406- 55 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ Sec. 02 ผศ.ดร.วิไลรัตน์ ยาทองไชย
2560/1 วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4132406- 55 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ Sec. 01 ผศ.ดร.วิไลรัตน์ ยาทองไชย
2560/1 วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4132201- 56 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ Sec. 03 ผศ.ดร.วิไลรัตน์ ยาทองไชย
2560/1 วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4132201- 56 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ Sec. 01 ผศ.ดร.วิไลรัตน์ ยาทองไชย
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ 1633703- 55 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 01 ผศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 0001402- 56 จิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตน 10 ผศ.ดร.สงวน ทรงวิวัฒน์
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 0001402- 59 จิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตน 02 ผศ.ดร.สงวน ทรงวิวัฒน์
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 0001402- 58 จิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตน 04 ผศ.ดร.สงวน ทรงวิวัฒน์
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 0001402- 59 จิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตน 09 ผศ.ดร.สงวน ทรงวิวัฒน์
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 0001402- 59 จิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตน 16 ผศ.ดร.สงวน ทรงวิวัฒน์
2560/1 วิทยาศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะวิทยาศาสตร์ 0002701- 56 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต Sec. 03 ผศ.ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา
2560/1 วิทยาศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะวิทยาศาสตร์ 0002701- 60 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต Sec. 01 ผศ.ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา
2560/2 วิทยาศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะวิทยาศาสตร์ 0002701-56 : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 03 60/เกษตรศาสตร์ 1 ผศ.ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา
2560/2 วิทยาศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะวิทยาศาสตร์ 0002701-58 : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 03 60/ดนตรีตะวันตก 1 ผศ.ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา
2560/2 วิทยาศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะวิทยาศาสตร์ 0002701-59 : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 04 60/คณิตศาสตร์ 1 ผศ.ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา
2560/1 วิทยาศาสตร์ เคมี (คณะวิทยาศาสตร์) 4024902- 55 โครงการวิจัยทางเคมี Sec. 02 ผศ.ดร.สมหมาย ปะติตังโข ผศ.ปฏิมา จันทร์นวล อ.ธัญพรรณ ฮ่อบรรทัด อ.ชุลีกานต์ สายเนตร อ.บัวลอย จันผกา ดร.ศรัญญา มณีทอง
2560/1 วิทยาศาสตร์ เคมี (คณะวิทยาศาสตร์) 4024705- 55 เคมีทางเภสัชศาสตร์ Sec. 02 ผศ.ดร.สมหมาย ปะติตังโข
2560/1 วิทยาศาสตร์ เคมี (คณะวิทยาศาสตร์) 4024705- 55 เคมีทางเภสัชศาสตร์ Sec. 01 ผศ.ดร.สมหมาย ปะติตังโข
2560/1 วิทยาศาสตร์ เคมี (คณะวิทยาศาสตร์) 4024306- 55 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ Sec. 02 ผศ.ดร.สมหมาย ปะติตังโข
2560/1 วิทยาศาสตร์ เคมี (คณะวิทยาศาสตร์) 4024306- 55 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ Sec. 01 ผศ.ดร.สมหมาย ปะติตังโข
2560/1 วิทยาศาสตร์ เคมี (คณะวิทยาศาสตร์) 4022106- 56 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน Sec. 01 ผศ.ดร.สมหมาย ปะติตังโข
2560/1 วิทยาศาสตร์ เคมี (คณะวิทยาศาสตร์) 4022102- 56 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน Sec. 02 ผศ.ดร.สมหมาย ปะติตังโข
2560/1 วิทยาศาสตร์ เคมี (คณะวิทยาศาสตร์) 4022102- 56 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน Sec. 01 ผศ.ดร.สมหมาย ปะติตังโข
2560/1 วิทยาการจัดการ การบัญชี 3524901- 56 วิจัยทางการบัญชี 01 ผศ.ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ อ.ผกามาศ มูลวันดี
2560/1 วิทยาการจัดการ การบัญชี 3522601- 56 การภาษีอากร 1 02 ผศ.ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ อ.แก้วมณี อุทิรัมย์
2560/1 วิทยาการจัดการ การบัญชี 3522601- 56 การภาษีอากร 1 03 ผศ.ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ อ.แก้วมณี อุทิรัมย์
2560/1 วิทยาการจัดการ การบัญชี 3523202- 56 การบัญชีเพื่อการจัดการ 01 ผศ.ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ อ.แก้วมณี อุทิรัมย์
2560/1 วิทยาศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน 4072103- 56 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1 Sec. 03 ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร
2560/1 วิทยาศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน 4072103- 56 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1 Sec. 02 ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร
2560/1 วิทยาศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน 4072103- 56 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1 Sec. 01 ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร
2560/1 วิทยาการจัดการ การบัญชี 3521701- 56 หลักเศรษฐศาสตร์ 01 ผศ.ดร.สุริยา รักการศิลป์
2560/1 วิทยาการจัดการ การบัญชี 3521701- 56 หลักเศรษฐศาสตร์ 02 ผศ.ดร.สุริยา รักการศิลป์
2560/1 วิทยาการจัดการ การบัญชี 3521701- 56 หลักเศรษฐศาสตร์ 03 ผศ.ดร.สุริยา รักการศิลป์
2560/1 วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ 3592301- 56 เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ 01 ผศ.ดร.สุริยา รักการศิลป์
2560/1 วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ 3593606- 55 เศรษฐศาสตร์การเมือง 01 ผศ.ดร.สุริยา รักการศิลป์
2560/1 วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ 3593606- 55 เศรษฐศาสตร์การเมือง 02 ผศ.ดร.สุริยา รักการศิลป์
2560/1 วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ 3594311- 55 เศรษฐศาสตร์การจัดการเชิงพุทธ 01 ผศ.ดร.สุริยา รักการศิลป์
2560/1 วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ 3594312- 55 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 01 ผศ.ดร.สุริยา รักการศิลป์
2560/1 วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ 3594901- 55 การสัมมนาทางเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ 01 ผศ.ดร.สุริยา รักการศิลป์
2560/1 วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ 3594902- 55 การสัมมนาทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร 02 ผศ.ดร.สุริยา รักการศิลป์
2560/1 วิทยาศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะวิทยาศาสตร์ 0002601- 56 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน Sec. 19 ผศ.ดร.สุวรรณา รักพาณิชย์ ผศ.ดร.นฤมล ศักดิ์ปกรณ์การ อ.ชุลีกานต์ สายเนตร อ.วิทยากร 2 สถิติประยุกต์
2560/1 วิทยาศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะวิทยาศาสตร์ 0002601- 56 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน Sec. 10 ผศ.ดร.สุวรรณา รักพาณิชย์ ผศ.ดร.นฤมล ศักดิ์ปกรณ์การ อ.ชุลีกานต์ สายเนตร อ.วิทยากร 2 สถิติประยุกต์
2560/1 วิทยาศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะวิทยาศาสตร์ 0002601- 56 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน Sec. 20 ผศ.ดร.สุวรรณา รักพาณิชย์ อ.เฉลิมวุฒิ คำเมือง ผศ.ปฏิมา จันทร์นวล อ.วิทยากร 2 สถิติประยุกต์
2560/1 วิทยาศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน 4073505- 56 การปฐมพยาบาล Sec. 03 ผศ.ดร.สุวรรณา รักพาณิชย์
2560/1 วิทยาศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน 4073505- 56 การปฐมพยาบาล Sec. 02 ผศ.ดร.สุวรรณา รักพาณิชย์
2560/1 วิทยาศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน 4073505- 56 การปฐมพยาบาล Sec. 01 ผศ.ดร.สุวรรณา รักพาณิชย์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 1551103- 56 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 02 ผศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 1551103- 56 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 03 ผศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5501102- 56 วัสดุศาสตร์ 01 ผศ.ดร.อุษณีย์ มาลี
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีเซรามิกส์ 5522401- 56 เครื่องมือและอุปกรณ์เซรามิกส์ 1 01 ผศ.ดร.อุษณีย์ มาลี
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีเซรามิกส์ 5522502- 56 น้ำเคลือบ 1 01 ผศ.ดร.อุษณีย์ มาลี
2560/1 ครุศาสตร์ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/สาขาวิชา 1005201- 53 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 07 ผศ.ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์
2560/1 ครุศาสตร์ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/สาขาวิชา 1005201- 53 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 06 ผศ.ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์
2560/1 ครุศาสตร์ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/สาขาวิชา 1004101- 53 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 05 ผศ.ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ 2021101- 60 ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบตะวันตก 01 ผศ.ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ 2021204- 55 การออกแบบกราฟิกสื่อสิ่งพิมพ์ 01 ผศ.ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ 2022501- 55 การออกแบบเว็บไซต์ 01 ผศ.ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ 2022501- 55 การออกแบบเว็บไซต์ 02 ผศ.ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ 2023801- 55 การเตรียมฝึกงานด้านคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ 01 ผศ.ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์
2560/1 ครุศาสตร์ ศิลปศึกษา 1102102- 53 สุนทรียศาสตร์เพื่องานศิลปศึกษา 01 ผศ.ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์
2560/1 วิทยาการจัดการ การบัญชี 3522103- 55 การบัญชีขั้นกลาง 1 01 ผศ.ดร.เอมอร แสวงวโรตม์
2560/1 วิทยาการจัดการ การบัญชี 3522301- 56 การบัญชีต้นทุน 1 01 ผศ.ดร.เอมอร แสวงวโรตม์
2560/1 วิทยาการจัดการ การบัญชี 3522301- 56 การบัญชีต้นทุน 1 02 ผศ.ดร.เอมอร แสวงวโรตม์
2560/1 วิทยาการจัดการ การบัญชี 3522301- 56 การบัญชีต้นทุน 1 03 ผศ.ดร.เอมอร แสวงวโรตม์
2560/2 วิทยาศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะวิทยาศาสตร์ 0002601-59 : วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 12 60/การศึกษาปฐมวัย 2 ผศ.ดวงใจ ลิ้มอำไพ ดร.ศรัญญา มณีทอง อ.มุกดา สีตลานุชิต อ.จารุมาศ แสงสว่าง
2560/2 วิทยาศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะวิทยาศาสตร์ 0002601-56 : วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 05 59/สาธารณสุขชุมชน 3 ผศ.ดวงใจ ลิ้มอำไพ ดร.ศรัญญา มณีทอง อ.รัชนีกร ทบประดิษฐ์ อ.มุกดา สีตลานุชิต
2560/2 วิทยาศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะวิทยาศาสตร์ 0002601-59 : วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 03 60/การศึกษาปฐมวัย 1 ผศ.ดวงใจ ลิ้มอำไพ ดร.ศรัญญา มณีทอง อ.รัชนีกร ทบประดิษฐ์ อ.มุกดา สีตลานุชิต
2560/2 วิทยาศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะวิทยาศาสตร์ 0002601-56 : วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 04 59/สาธารณสุขชุมชน 2 ผศ.ดวงใจ ลิ้มอำไพ ดร.สุกัญญา ทองขัน อ.รัชนีกร ทบประดิษฐ์ อ.วิทยากร 1 สาธารณสุขชุมชน
2560/2 วิทยาศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะวิทยาศาสตร์ 0002601-55 : วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 01 59/สถิติประยุกต์ 1 ผศ.ดวงใจ ลิ้มอำไพ ดร.สุกัญญา ทองขัน อ.เสกสิทธิ์ ดวงคำ อ.วิทยากร 2 สถิติประยุกต์
2560/2 วิทยาศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะวิทยาศาสตร์ 0002601-56 : วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 06 59/สาธารณสุขชุมชน 1 ผศ.ดวงใจ ลิ้มอำไพ อ.ธัญพรรณ ฮ่อบรรทัด อ.รัชนีกร ทบประดิษฐ์ อ.วิทยากร 1 สาธารณสุขชุมชน
2560/1 ครุศาสตร์ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/สาขาวิชา 1005202- 54 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 01 ผศ.ดวงใจ ลิ้มอำไพ
2560/1 ครุศาสตร์ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/สาขาวิชา 1004101- 54 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 01 ผศ.ดวงใจ ลิ้มอำไพ
2560/1 ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ (คณะครุศาสตร์) 1144103- 54 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 01 ผศ.ดวงใจ ลิ้มอำไพ
2560/1 ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ (คณะครุศาสตร์) 1144801- 54 คณิตศาสตร์สำหรับครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 01 ผศ.ดวงใจ ลิ้มอำไพ
2560/1 วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ 3592103- 55 สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 01 ผศ.ทศพร แก้วขวัญไกร
2560/1 วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ 3592301- 56 เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ 04 ผศ.ทศพร แก้วขวัญไกร
2560/1 วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ 3593204- 55 เศรษฐศาสตร์การคลัง 02 ผศ.ทศพร แก้วขวัญไกร
2560/1 วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ 3594105- 55 การวิเคราะห์แผนงานและโครงการ 01 ผศ.ทศพร แก้วขวัญไกร
2560/1 วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ 3594105- 55 การวิเคราะห์แผนงานและโครงการ 02 ผศ.ทศพร แก้วขวัญไกร
2560/1 วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ 3594105- 55 การวิเคราะห์แผนงานและโครงการ 03 ผศ.ทศพร แก้วขวัญไกร
2560/1 วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ 3594801- 55 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ 01 ผศ.ทศพร แก้วขวัญไกร
2560/1 วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ 3594805- 55 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร 01 ผศ.ทศพร แก้วขวัญไกร
2560/1 วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ 3594805- 55 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร 02 ผศ.ทศพร แก้วขวัญไกร
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะมนุษยศาสตร์ฯ 2021101- 56 สุนทรียศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 01 ผศ.ธงรบ ขุนสงคราม อ.นฤมล จิตต์หาญ อ.สุจิน สังวาลย์มณีเนตร
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะมนุษยศาสตร์ฯ 2021101- 56 สุนทรียศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 02 ผศ.ธงรบ ขุนสงคราม อ.นฤมล จิตต์หาญ อ.สุจิน สังวาลย์มณีเนตร
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะมนุษยศาสตร์ฯ 2021401- 56 ศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน 01 ผศ.ธงรบ ขุนสงคราม อ.นฤมล จิตต์หาญ อ.สุจิน สังวาลย์มณีเนตร
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะมนุษยศาสตร์ฯ 0001401- 56 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต 08 ผศ.ธงรบ ขุนสงคราม อ.มนูญ สอนโพนงาม อ.ภูวนัย กาฬวงศ์ ดร.สรรเพชร เพียรจัด
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะมนุษยศาสตร์ฯ 0001401- 56 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต 07 ผศ.ธงรบ ขุนสงคราม อ.มนูญ สอนโพนงาม อ.ภูวนัย กาฬวงศ์ อ.วิทยากร 2 ศิลปศึกษา
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะมนุษยศาสตร์ฯ 0001401- 56 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต 15 ผศ.ธงรบ ขุนสงคราม อ.มนูญ สอนโพนงาม อ.วิทยากร 1 นาฎศิลป์ ผศ.ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะมนุษยศาสตร์ฯ 0001401- 56 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต 17 ผศ.ธงรบ ขุนสงคราม อ.มนูญ สอนโพนงาม อ.วิทยากร 1 นาฎศิลป์ ผศ.ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะมนุษยศาสตร์ฯ 0001401- 56 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต 11 ผศ.ธงรบ ขุนสงคราม อ.มนูญ สอนโพนงาม อ.วิทยากร 1 นาฎศิลป์ ผศ.รุ่งนภา จะนันท์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะมนุษยศาสตร์ฯ 0001401- 56 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต 10 ผศ.ธงรบ ขุนสงคราม อ.มนูญ สอนโพนงาม อ.วิทยากร 1 นาฎศิลป์ อ.ธนพล รามฤทธิ์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะมนุษยศาสตร์ฯ 0001401- 56 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต 01 ผศ.ธงรบ ขุนสงคราม อ.มนูญ สอนโพนงาม อ.วิทยากร 1 นาฎศิลป์ อ.วิทยากร 2 ศิลปศึกษา
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะมนุษยศาสตร์ฯ 0001401- 56 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต 02 ผศ.ธงรบ ขุนสงคราม อ.มนูญ สอนโพนงาม อ.วิทยากร 1 นาฎศิลป์ อ.วิทยากร 2 ศิลปศึกษา
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะมนุษยศาสตร์ฯ 0001401- 56 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต 03 ผศ.ธงรบ ขุนสงคราม อ.มนูญ สอนโพนงาม อ.วิทยากร 1 นาฎศิลป์ อ.วิทยากร 2 ศิลปศึกษา
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะมนุษยศาสตร์ฯ 0001401- 56 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต 06 ผศ.ธงรบ ขุนสงคราม อ.มนูญ สอนโพนงาม อ.วิทยากร 2 ศิลปศึกษา อ.วิทยากร 1 นาฎศิลป์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรี (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 2061282- 59 ปฏิบัติขับร้องเพลงตามสมัยนิยม 01 ผศ.ธงรบ ขุนสงคราม
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรี (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 2062505- 59 มานุษยวิทยาทางดนตรี 01 ผศ.ธงรบ ขุนสงคราม
2560/1 วิทยาศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน 4074801- 56 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาธารณสุขชุมชน Sec. 04 ผศ.นันทนา คงนันทะ อ.ฉวีวรรณ ยอดอินทร์
2560/1 วิทยาศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน 4074801- 56 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาธารณสุขชุมชน Sec. 03 ผศ.นันทนา คงนันทะ อ.ฉวีวรรณ ยอดอินทร์
2560/1 วิทยาศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน 4074801- 56 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาธารณสุขชุมชน Sec. 02 ผศ.นันทนา คงนันทะ อ.ฉวีวรรณ ยอดอินทร์
2560/1 วิทยาศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน 4074801- 56 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาธารณสุขชุมชน Sec. 01 ผศ.นันทนา คงนันทะ อ.ฉวีวรรณ ยอดอินทร์
2560/1 วิทยาศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน 4072502- 56 ยาและสารเสพติด Sec. 03 ผศ.นันทนา คงนันทะ
2560/1 วิทยาศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน 4072502- 56 ยาและสารเสพติด Sec. 01 ผศ.นันทนา คงนันทะ
2560/1 วิทยาศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน 4072502- 56 ยาและสารเสพติด Sec. 02 ผศ.นันทนา คงนันทะ
2560/1 วิทยาศาสตร์ เคมี (คณะวิทยาศาสตร์) 4022302- 55 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 Sec. 02 ผศ.ปฏิมา จันทร์นวล
2560/1 วิทยาศาสตร์ เคมี (คณะวิทยาศาสตร์) 4022302- 55 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 Sec. 01 ผศ.ปฏิมา จันทร์นวล
2560/1 วิทยาศาสตร์ เคมี (คณะวิทยาศาสตร์) 4022301- 55 เคมีอินทรีย์ 1 Sec. 02 ผศ.ปฏิมา จันทร์นวล
2560/1 วิทยาศาสตร์ เคมี (คณะวิทยาศาสตร์) 4022301- 55 เคมีอินทรีย์ 1 Sec. 01 ผศ.ปฏิมา จันทร์นวล
2560/1 วิทยาศาสตร์ เคมี (คณะวิทยาศาสตร์) 4022106- 55 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน Sec. 01 ผศ.ปฏิมา จันทร์นวล
2560/1 วิทยาศาสตร์ เคมี (คณะวิทยาศาสตร์) 4024801- 55 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี Sec. 01 ผศ.ประสิทธิ์ มุกดา อ.ธัญพรรณ ฮ่อบรรทัด ดร.สุพัทรา แตงทับทิม ดร.สุกัญญา ทองขัน
2560/1 วิทยาศาสตร์ เคมี (คณะวิทยาศาสตร์) 4021101- 56 เคมีทั่วไป Sec. 04 ผศ.ประสิทธิ์ มุกดา
2560/1 วิทยาศาสตร์ เคมี (คณะวิทยาศาสตร์) 4021101- 56 เคมีทั่วไป Sec. 03 ผศ.ประสิทธิ์ มุกดา
2560/1 วิทยาศาสตร์ เคมี (คณะวิทยาศาสตร์) 4021101- 56 เคมีทั่วไป Sec. 02 ผศ.ประสิทธิ์ มุกดา
2560/1 วิทยาศาสตร์ เคมี (คณะวิทยาศาสตร์) 4021101- 56 เคมีทั่วไป Sec. 01 ผศ.ประสิทธิ์ มุกดา
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร สัตวศาสตร์ 5023102- 56 การผลิตสัตว์ปีก 01 ผศ.ปัญญา เจริญพจน์
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร สัตวศาสตร์ 5023102- 56 การผลิตสัตว์ปีก 02 ผศ.ปัญญา เจริญพจน์
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 5573701- 54 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 01 ผศ.พิพัฒน์ สมใจ
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 5573701- 54 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 02 ผศ.พิพัฒน์ สมใจ
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 5573701- 54 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 03 ผศ.พิพัฒน์ สมใจ
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 5573701- 54 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 04 ผศ.พิพัฒน์ สมใจ
2560/1 ครุศาสตร์ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/สาขาวิชา 1005202- 54 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 02 ผศ.มัลลิกา เจริญพจน์
2560/1 ครุศาสตร์ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/สาขาวิชา 1005201- 54 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 02 ผศ.มัลลิกา เจริญพจน์
2560/1 ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย 1071401- 59 สื่อการเรียนและของเล่นเด็กปฐมวัย 01 ผศ.มัลลิกา เจริญพจน์
2560/1 ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย 1071401- 59 สื่อการเรียนและของเล่นเด็กปฐมวัย 02 ผศ.มัลลิกา เจริญพจน์
2560/1 ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย 1072301- 59 คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 01 ผศ.มัลลิกา เจริญพจน์
2560/1 ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย 1072301- 59 คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 02 ผศ.มัลลิกา เจริญพจน์
2560/1 ครุศาสตร์ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/สาขาวิชา 1004101- 54 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 04 ผศ.มิตรธิศาล อื้อเพชรพงษ์
2560/1 ครุศาสตร์ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/สาขาวิชา 1004101- 54 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 03 ผศ.มิตรธิศาล อื้อเพชรพงษ์
2560/1 ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 1031102- 59 ทฤษฎีและหลักการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 01 ผศ.มิตรธิศาล อื้อเพชรพงษ์
2560/1 ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 1031102- 59 ทฤษฎีและหลักการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 02 ผศ.มิตรธิศาล อื้อเพชรพงษ์
2560/1 ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 1032101- 59 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 01 ผศ.มิตรธิศาล อื้อเพชรพงษ์
2560/1 ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 1034801- 54 ประสบการณ์จำลองเทคโนโลยีการศึกษา 01 ผศ.มิตรธิศาล อื้อเพชรพงษ์
2560/1 ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 1034903- 54 การศึกษาเอกเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารการศึกษา 02 ผศ.มิตรธิศาล อื้อเพชรพงษ์
2560/1 วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์ 4114802- 55 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสถิติประยุกต์ Sec. 01 ผศ.รินทร์หทัย กิตติ์ธนารุจน์
2560/1 วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์ 4113305- 56 สถิติและการวิจัย Sec. 04 ผศ.รินทร์หทัย กิตติ์ธนารุจน์
2560/1 วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์ 4113305- 56 สถิติและการวิจัย Sec. 03 ผศ.รินทร์หทัย กิตติ์ธนารุจน์
2560/1 วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์ 4112102- 55 การวิเคราะห์สถิติ Sec. 01 ผศ.รินทร์หทัย กิตติ์ธนารุจน์
2560/1 วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์ 4111101- 60 หลักสถิติ Sec. 01 ผศ.รินทร์หทัย กิตติ์ธนารุจน์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ 2021104- 60 หลักการศิลปะดิจิทัล 01 ผศ.รุ่งนภา จะนันท์ อ.จิรายุฑ ประเสริฐศรี ผศ.ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ 2021202- 55 เทคนิคการถ่ายภาพ 01 ผศ.รุ่งนภา จะนันท์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ 2022206- 55 เทคนิคการถ่ายภาพเพื่องานคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 01 ผศ.รุ่งนภา จะนันท์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ 2022206- 55 เทคนิคการถ่ายภาพเพื่องานคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 02 ผศ.รุ่งนภา จะนันท์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ 2024901- 55 การออกแบบนิทรรศการคอมพิวเตอร์ศิลปะ 02 ผศ.รุ่งนภา จะนันท์
2560/2 วิทยาศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะวิทยาศาสตร์ 0002601-55 : วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 05 59/ชีววิทยา 2 ผศ.วชิรารักษ์ โอรสรัมย์ ดร.คงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์ ผศ.นันทนา คงนันทะ อ.วิทยากร 2 สถิติประยุกต์
2560/2 วิทยาศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะวิทยาศาสตร์ 0002601-55 : วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 06 59/ชีววิทยา 1 ผศ.วชิรารักษ์ โอรสรัมย์ ดร.คงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์ ผศ.นันทนา คงนันทะ อ.วิทยากร 2 สถิติประยุกต์
2560/2 วิทยาศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะวิทยาศาสตร์ 0002601-56 : วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 02 59/วิทย์ฯ การกีฬา 2 ผศ.วชิรารักษ์ โอรสรัมย์ ดร.คงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์ ผศ.นันทนา คงนันทะ อ.วิทยากร 2 สถิติประยุกต์
2560/2 วิทยาศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะวิทยาศาสตร์ 0002601-56 : วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 03 59/วิทย์ฯ การกีฬา 1 ผศ.วชิรารักษ์ โอรสรัมย์ ดร.คงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์ ผศ.นันทนา คงนันทะ อ.วิทยากร 2 สถิติประยุกต์
2560/1 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (คณะวิทยาศาสตร์) 4091109- 56 คณิตศาสตร์พื้นฐาน Sec. 02 ผศ.วชิรารักษ์ โอรสรัมย์
2560/1 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (คณะวิทยาศาสตร์) 4091109- 56 คณิตศาสตร์พื้นฐาน Sec. 01 ผศ.วชิรารักษ์ โอรสรัมย์
2560/1 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (คณะวิทยาศาสตร์) 4091401- 60 แคลคูลัส 1 Sec. 01 ผศ.วชิรารักษ์ โอรสรัมย์
2560/1 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (คณะวิทยาศาสตร์) 4091109- 56 คณิตศาสตร์พื้นฐาน Sec. 05 ผศ.วชิรารักษ์ โอรสรัมย์
2560/1 ครุศาสตร์ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/สาขาวิชา 1004101- 54 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 02 ผศ.วิไลวรรณ ศิริเมฆา
2560/1 ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย 1073701- 54 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 02 ผศ.วิไลวรรณ ศิริเมฆา
2560/1 ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย 1074901- 54 โครงการเอกเทศการศึกษาปฐมวัย 01 ผศ.วิไลวรรณ ศิริเมฆา
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีเซรามิกส์ 5522302- 56 การทำพิมพ์และการหล่อ 1 01 ผศ.วีระ เนตราทิพย์
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีเซรามิกส์ 5523310- 56 การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 2 01 ผศ.วีระ เนตราทิพย์
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีเซรามิกส์ 5524315- 56 งานหล่อปูนปลาสเตอร์ 01 ผศ.วีระ เนตราทิพย์
2560/1 ครุศาสตร์ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/สาขาวิชา 1005202- 51 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 02 ผศ.สมศักดิ์ เทศสวัสดิ์วงศ์
2560/1 วิทยาการจัดการ การสื่อสารมวลชน 3001201- 56 หลักการประชาสัมพันธ์ 02 ผศ.สายใจ ทันการ
2560/1 วิทยาการจัดการ การสื่อสารมวลชน 3001201- 56 หลักการประชาสัมพันธ์ 01 ผศ.สายใจ ทันการ
2560/1 วิทยาการจัดการ การสื่อสารมวลชน 3003104- 56 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน 01 ผศ.สายใจ ทันการ
2560/1 วิทยาการจัดการ การสื่อสารมวลชน 3003104- 56 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน 02 ผศ.สายใจ ทันการ
2560/1 วิทยาการจัดการ การสื่อสารมวลชน 3004110- 56 สื่อสารมวลชนกับการท่องเที่ยว 01 ผศ.สายใจ ทันการ
2560/1 วิทยาการจัดการ การสื่อสารมวลชน 3004208- 56 การวางแผนการประชาสัมพันธ์ 01 ผศ.สายใจ ทันการ
2560/1 วิทยาการจัดการ การสื่อสารมวลชน 3004901- 56 การวิจัยทางการสื่อสารมวลชน 01 ผศ.สายใจ ทันการ
2560/2 วิทยาศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะวิทยาศาสตร์ 0002601-58 : วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ในชีวิตประจำวัน 08 59/คณิตศาสตร์ 1 ผศ.สำคัญ ฮ่อบรรทัด อ.บัวลอย จันผกา อ.รัชนีกร ทบประดิษฐ์ อ.เสกสิทธิ์ ดวงคำ
2560/2 วิทยาศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะวิทยาศาสตร์ 0002601-58 : วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ในชีวิตประจำวัน 09 59/คณิตศาสตร์ 2 ผศ.สำคัญ ฮ่อบรรทัด อ.บัวลอย จันผกา อ.เสกสิทธิ์ ดวงคำ อ.จารุมาศ แสงสว่าง
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 0001402- 59 จิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตน 01 ผศ.สุฑาทิพย์ สกุลชีพวัฒนา
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 0001402- 59 จิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตน 03 ผศ.สุฑาทิพย์ สกุลชีพวัฒนา
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 0001402- 59 จิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตน 11 ผศ.สุฑาทิพย์ สกุลชีพวัฒนา
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 0001402- 59 จิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตน 13 ผศ.สุฑาทิพย์ สกุลชีพวัฒนา
2560/1 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 0001402- 59 จิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตน 15 ผศ.สุฑาทิพย์ สกุลชีพวัฒนา
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 1552601- 56 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ 01 ผศ.สุธามาศ คชรัตน์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 1552601- 56 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ 02 ผศ.สุธามาศ คชรัตน์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1562301- 56 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ 01 ผศ.สุธามาศ คชรัตน์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1562301- 56 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ 02 ผศ.สุธามาศ คชรัตน์
2560/1 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4063303- 55 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม Sec. 02 ผศ.สุธีรา สุนทรารักษ์
2560/1 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4063303- 55 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม Sec. 01 ผศ.สุธีรา สุนทรารักษ์
2560/1 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4062202- 55 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม Sec. 01 ผศ.สุธีรา สุนทรารักษ์
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการก่อสร้าง 5562302- 56 วัสดุก่อสร้างและการทดสอบ 01 ผศ.สุปรีชา นามประเสริฐ
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการก่อสร้าง 5563404- 56 งานปูนคอนกรีต 01 ผศ.สุปรีชา นามประเสริฐ
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการก่อสร้าง 5563701- 56 การประมาณราคางานก่อสร้าง 01 ผศ.สุปรีชา นามประเสริฐ
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการก่อสร้าง 5564601- 56 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 01 ผศ.สุปรีชา นามประเสริฐ
2560/1 วิทยาศาสตร์ เคมี (คณะวิทยาศาสตร์) 4023502- 55 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 Sec. 02 ผศ.สุวรรณา จันคนา
2560/1 วิทยาศาสตร์ เคมี (คณะวิทยาศาสตร์) 4023502- 55 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 Sec. 01 ผศ.สุวรรณา จันคนา
2560/1 วิทยาศาสตร์ เคมี (คณะวิทยาศาสตร์) 4023501- 55 ชีวเคมี 1 Sec. 02 ผศ.สุวรรณา จันคนา
2560/1 วิทยาศาสตร์ เคมี (คณะวิทยาศาสตร์) 4023501- 55 ชีวเคมี 1 Sec. 01 ผศ.สุวรรณา จันคนา
2560/1 วิทยาการจัดการ การตลาด 3541101- 56 หลักการตลาด 06 ผศ.อรรถกร จัตุกูล
2560/1 วิทยาการจัดการ การตลาด 3543202- 56 การบริหารการตลาด 01 ผศ.อรรถกร จัตุกูล
2560/1 วิทยาการจัดการ การตลาด 3543202- 56 การบริหารการตลาด 02 ผศ.อรรถกร จัตุกูล
2560/1 วิทยาการจัดการ การตลาด 3543202- 56 การบริหารการตลาด 03 ผศ.อรรถกร จัตุกูล
2560/1 วิทยาการจัดการ การตลาด 3544801- 56 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด 01 ผศ.อรรถกร จัตุกูล
2560/1 วิทยาการจัดการ การตลาด 3544803- 56 การเตรียมสหกิจศึกษา 01 ผศ.อรรถกร จัตุกูล
2560/1 วิทยาการจัดการ การตลาด 3544903- 56 ปัญหาพิเศษทางการตลาด 01 ผศ.อรรถกร จัตุกูล
2560/2 วิทยาศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะวิทยาศาสตร์ 0002601-59 : วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 09 60/วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 ผศ.เกษสุดา บูรณพันศักดิ์ ผศ.ประสิทธิ์ มุกดา อ.สุภาพร มะรังษี อ.จารุมาศ แสงสว่าง
2560/2 วิทยาศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะวิทยาศาสตร์ 0002601-59 : วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 14 60/ภาษาอังกฤษ 1 ผศ.เกษสุดา บูรณพันศักดิ์ อ.บัวลอย จันผกา อ.วิทยากร 1 สาธารณสุขชุมชน อ.จารุมาศ แสงสว่าง
2560/1 ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ (คณะครุศาสตร์) 1143708- 54 การประยุกต์โปรแกรมด้านสถิติและการวิจัย 01 ผศ.เกษสุดา บูรณพันศักดิ์
2560/1 ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ (คณะครุศาสตร์) 1141402- 59 แคลคูลัส 1 01 ผศ.เกษสุดา บูรณพันศักดิ์
2560/1 ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ (คณะครุศาสตร์) 1142403- 59 แคลคูลัส 2 01 ผศ.เกษสุดา บูรณพันศักดิ์
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 5582502- 56 ดิจิตอลเบื้องต้น 01 ผศ.เดวิทย์ ศิริพจน์
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 5583407- 56 เครื่องส่งวิทยุ 01 ผศ.เดวิทย์ ศิริพจน์
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 5583408- 56 ระบบโทรศัพท์ 01 ผศ.เดวิทย์ ศิริพจน์
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 5584801- 56 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 01 ผศ.เดวิทย์ ศิริพจน์
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 5573101- 54 การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 01 รศ.ณฐปกรณ์ จันทะปิดตา
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 5573101- 54 การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 02 รศ.ณฐปกรณ์ จันทะปิดตา
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 5573101- 54 การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 03 รศ.ณฐปกรณ์ จันทะปิดตา
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 5574901- 54 สัมมนาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 01 รศ.ณฐปกรณ์ จันทะปิดตา
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 5574901- 54 สัมมนาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 02 รศ.ณฐปกรณ์ จันทะปิดตา
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ 5013301- 56 หลักสถิติทางเกษตรศาสตร์ 01 รศ.ดร.จรัส สว่างทัพ ดร.นิจพร ณ พัทลุง ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ 5013301- 56 หลักสถิติทางเกษตรศาสตร์ 02 รศ.ดร.จรัส สว่างทัพ ดร.นิจพร ณ พัทลุง ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ 5013301- 56 หลักสถิติทางเกษตรศาสตร์ 03 รศ.ดร.จรัส สว่างทัพ ดร.นิจพร ณ พัทลุง ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ 5013301- 56 หลักสถิติทางเกษตรศาสตร์ 04 รศ.ดร.จรัส สว่างทัพ ดร.นิจพร ณ พัทลุง ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ 5013301- 56 หลักสถิติทางเกษตรศาสตร์ 05 รศ.ดร.จรัส สว่างทัพ ดร.นิจพร ณ พัทลุง ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ 5013301- 56 หลักสถิติทางเกษตรศาสตร์ 06 รศ.ดร.จรัส สว่างทัพ ดร.นิจพร ณ พัทลุง ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร สัตวศาสตร์ 5024504- 56 การประกวดและตัดสินสัตว์ 01 รศ.ดร.จรัส สว่างทัพ ผศ.ดร.ดำรง กิตติชัยศรี
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร สัตวศาสตร์ 5024504- 56 การประกวดและตัดสินสัตว์ 02 รศ.ดร.จรัส สว่างทัพ ผศ.ดร.ดำรง กิตติชัยศรี
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร สัตวศาสตร์ 5024904- 56 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 01 รศ.ดร.จรัส สว่างทัพ ผศ.ปัญญา เจริญพจน์ ผศ.ดร.ดำรง กิตติชัยศรี
2560/1 เทคโลโลยีการเกษตร สัตวศาสตร์ 5024904- 56 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 02 รศ.ดร.จรัส สว่างทัพ ผศ.ปัญญา เจริญพจน์ ผศ.ดร.ดำรง กิตติชัยศรี
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะมนุษยศาสตร์ฯ 0002501- 56 ท้องถิ่นศึกษา 10 รศ.ดร.สมมาตร์ ผลเกิด อ.จริยาภรณ์ ปิตาทะสังข์ ดร.ธัญญรัตน์ พุฑฒิพงษ์ชัยชาญ อ.ดร.ผดุงชาติ ยังดี
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะมนุษยศาสตร์ฯ 0002501- 56 ท้องถิ่นศึกษา 17 รศ.ดร.สมมาตร์ ผลเกิด อ.จริยาภรณ์ ปิตาทะสังข์ ดร.ธัญญรัตน์ พุฑฒิพงษ์ชัยชาญ อ.ดร.ผดุงชาติ ยังดี
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะมนุษยศาสตร์ฯ 0002501- 56 ท้องถิ่นศึกษา 21 รศ.ดร.สมมาตร์ ผลเกิด อ.ศรีนวล แตงภู่ อ.ธนกร เพชรสินจร อ.ดร.ผดุงชาติ ยังดี
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะมนุษยศาสตร์ฯ 0002501- 56 ท้องถิ่นศึกษา 22 รศ.ดร.สมมาตร์ ผลเกิด อ.ศรีนวล แตงภู่ อ.ธนกร เพชรสินจร อ.ดร.ผดุงชาติ ยังดี
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะมนุษยศาสตร์ฯ 0002501- 56 ท้องถิ่นศึกษา 23 รศ.ดร.สมมาตร์ ผลเกิด อ.ศรีนวล แตงภู่ อ.ธนกร เพชรสินจร อ.ดร.ผดุงชาติ ยังดี
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะมนุษยศาสตร์ฯ 0002501- 56 ท้องถิ่นศึกษา 35 รศ.ดร.สมมาตร์ ผลเกิด อ.ศรีนวล แตงภู่ อ.ธนกร เพชรสินจร อ.ดร.ผดุงชาติ ยังดี
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะมนุษยศาสตร์ฯ 0002501- 56 ท้องถิ่นศึกษา 37 รศ.ดร.อาลัย จันทร์พาณิชย์ ผศ.คมขำ สินธุรัตน์ อ.ธงชัย สีโสภณ อ.เชาวฤทธิ์ โสภักดี
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ 2543605- 59 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย 01 รศ.ดร.อาลัย จันทร์พาณิชย์
2560/1 ครุศาสตร์ สังคมศึกษา 1183801- 58 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้สังคมศึกษา 01 รศ.ดร.อาลัย จันทร์พาณิชย์
2560/1 ครุศาสตร์ สังคมศึกษา 1183801- 58 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้สังคมศึกษา 02 รศ.ดร.อาลัย จันทร์พาณิชย์
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 2552401- 56 การบริหารการคลังและงบประมาณ 01 รศ.ประชัน คะเนวัน
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 2552401- 56 การบริหารการคลังและงบประมาณ 02 รศ.ประชัน คะเนวัน
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 2552401- 56 การบริหารการคลังและงบประมาณ 03 รศ.ประชัน คะเนวัน
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 2553305- 56 ภาวะผู้นำสำหรับการบริหารและการสร้างทีมงาน 01 รศ.ประชัน คะเนวัน
2560/1 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 2553305- 56 ภาวะผู้นำสำหรับการบริหารและการสร้างทีมงาน 02 รศ.ประชัน คะเนวัน
2560/1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 5554908- 53 งานวิจัยทางสถาปัตยกรรม 01 รศ.สมบัติ ประจญศานต์ อ.ดนัย นิลสกุล อ.วิสาข์ แฝงเวียง อ.ปิยชนม์ สังข์ศักดา อ.กฤษณ์ ปิตาทะสังข์
2560/1